Σε συνέχεια της προκήρυξης της 18ης Μαΐου 2017 (η οποία αντικατιστούσε την από 01/03/2017 προκήρυξη) της ΕΦΧΕ για την πλήρωση είκοσι μίας (21) θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β) και αφού λήφθηκαν υπόψη όλες οι αιτήσεις και τα βιογραφικά που κατατέθηκαν, τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 27/09/2017 την πρόσληψη των ακόλουθων ατόμων για τις αντίστοιχες ειδικότητες:

• Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής: Μηλιούδης Σταμάτης
• Τεχνολόγοι Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής: Καρακούση Βασιλική, Τσούραλη Μαρία, Σιδηροπούλου Μαρία
• Ελεγκτές για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων: Ασμανίδης Ιωάννης, Γεωργαντζής Σταύρος, Θώμου Ζήσης, Κομπιτσελίδης Ιωάννης, Παναγιώτου Αθανάσιος, Παππά Βασιλική, Σωτήρογλου Αθανάσιος
• Χειριστές Η/Υ: Δασκαλοπούλου Ευαγγελία, Τζέκος Δημήτρης, Φαρμάκη Χρυσούλα
• Λογιστής: Γαβρίλης Αργύρης

Η ΕΦΧΕ επιφυλάσσεται για την πρόσληψη ατόμων που θα καλύψουν τις αναπομείνουσες θέσεις της προαναφερθείσας προκήρυξης όποτε κριθεί αναγκαίο και σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.