Σε συνέχεια της προκήρυξης της 29ης Μαΐου 2018 της ΕΦΧΕ για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β) και αφού λήφθηκαν υπόψη όλες οι αιτήσεις και τα βιογραφικά που κατατέθηκαν, τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 22/06/2018 την πρόσληψη των ακόλουθων ατόμων για τις αντίστοιχες ειδικότητες:

• Χειριστής Η/Υ: Τσιτάκη Δήμητρα
• Πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής / Πληροφορικής Α.Ε.Ι.: Δασκαλοπούλου Ευαγγελία