Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ) με έδρα το 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, τηλ. 23940-73286/20269 (θέση Δερβένι – Τ.Κ. 57200 – ΤΘ 4), προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής που εφαρμόζει στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.324132/8-9-08 ΚΥΑ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1900/17-9-08). Ο αριθμός των ατόμων, οι ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:


Ελεγκτές για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων (με έδρα την Ξάνθη)

  • Απολυτήριο λυκείου
  • Επιθυμητή η εμπειρία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή θέσεων σχετικών με τη ζωική παραγωγή
  • Δίπλωμα οδήγησης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι επτά (7) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από τα γραφεία της ΕΦΧΕ ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν με fax ή με e-mail. Ώρες επικοινωνίας / υποδοχής των υποψηφίων 10:00 – 14:00 τις εργάσιμες μέρες και τηλέφωνο επικοινωνίας 23940/73286-20269 Fax: 23940/72859. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΕΦΧΕ ή θα αποστέλλονται με fax ή e-mail (info@holstein.gr) ή ταχυδρομικά (Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά – Τ.Κ. 57200- Τ.Θ. 4). Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 7η Μαΐου 2010.

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία σε προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως. Η τελική επιλογή θα γίνει μετά από συνέντευξη των υποψηφίων.

Η ΕΦΧΕ διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος που εφαρμόζει, να μην προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη όλων των θέσεων του προσωπικού της προκήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ