Τετάρτη, 15 Απριλίου 2014

Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ) με έδρα το 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, τηλ. 23940/73286-20269 (θέση Δερβένι – Τ.Κ. 57200 – ΤΘ 4), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής που εφαρμόζει στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.324132/8-9-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1900/17-9-08). Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ενός τετραμήνου με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα εξάμηνο, με αυτοδίκαιη λύση μετά το πέρας. Οι ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

Ελεγκτής για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων με έδρα τις Σέρρες, μία (1) θέση:
• Απολυτήριο λυκείου
• Επιθυμητή η εμπειρία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή θέσεων σχετικών με τη ζωική παραγωγή
• Δίπλωμα οδήγησης και αυτοκίνητο

Χειριστής Η/Υ, μία (1) θέση:
• Τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου
• Πτυχίο γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Επιθυμητή η εμπειρία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή θέσεων σχετικών με τη ζωική παραγωγή
• Γνώση αγγλικής γλώσσας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της ΕΦΧΕ ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν με fax ή με e-mail.

Ώρες επικοινωνίας / υποδοχής των υποψηφίων: 12:00 – 14:00 τις εργάσιμες μέρες
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23940 / 20269 – 73286
Fax: 23940 / 72859

Οι υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΕΦΧΕ ή θα αποστέλλονται με fax ή e-mail (info@holstein.gr – holstein@otenet.gr) ή ταχυδρομικά (Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά – Τ.Κ. 57200- Τ.Θ. 4).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία σε προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως.

Η ΕΦΧΕ διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος που εφαρμόζει, να μην προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη όλων των θέσεων του προσωπικού της προκήρυξης.

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 
Νέα Αποτελέσματα Προκήρυξης

Αποτελέσματα Προκήρυξης