Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ) με έδρα το 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, τηλ. 23940-20269/73286 (θέση Δερβένι – Τ.Κ. 57200 – ΤΘ 4), σε αντικατάσταση της προηγούμενης προκήρυξης, λόγω της Εγκυκλίου με αρ.πρωτ. 270/39407/06-04-2017, προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι μίας (21) θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β). Ο αριθμός των ατόμων, οι ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

• Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, δύο (2) θέσεις
• Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, τέσσερις (4) θέσεις
• Ελεγκτές για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων, επτά (7) θέσεις
• Χειριστές Η/Υ, τέσσερις (4) θέσεις
• Διοικητικός, μία (1) θέση
• Λογιστής, μία (1) θέση
• Ηλεκτρονικός – Μηχανικός ΤΕ, μία (1) θέση
• Τεχνικός Σύμβουλος, μία (1) θέση

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης πέντε (5) ακόμη εξαμήνων. Η κατανομή των θέσεων εργασίας εκτός νομού Θεσσαλονίκης των Γεωτεχνικών, των Ελεγκτών και των Χειριστών Η/Υ θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από τον διαδικτυακό τόπο της ΕΦΧΕ (www.holstein.gr) ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν μέσω e-mail. Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων θα αποστέλλονται με e-mail (info@holstein.gr) ή ταχυδρομικά (ΕΦΧΕ-10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά-Τ.Κ. 57200-Τ.Θ. 4). Σε κάθε περίπτωση τα βιογραφικά της προηγούμενης προκήρυξης που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα ληφθούν υπόψη.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η
Δευτέρα 22 Μαΐου 2017.

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39) και με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία σε προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, καθώς και σε όσους κριθεί αναγκαίο θα γίνει συνέντευξη. Η απόφαση πρόσληψης θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Χ.Ε. με βάση των ανωτέρων που αναφέραμε. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως
Η ΕΦΧΕ διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος που εφαρμόζει, να μην προβεί άμεσα στην κάλυψη όλων των θέσεων του προσωπικού της προκήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΚΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε τη προκήρυξη εδω.

Σχετικά έγγραφα:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10_2_1 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 10_2_1 
ΦΕΚ 193_27-1-2017 
ΦΕΚ 675_6-3-2017 
ΦΕΚ 1994_1-7-2016