Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ) με έδρα το 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, τηλ. 23940/73286-20269 (θέση Δερβένι – Τ.Κ. 57200 – ΤΘ 4), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής που εφαρμόζει στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.324132/8-9-08 ΚΥΑ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1900/17-9-08). Οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

  • Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής
  • Τεχνολόγοι Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής
  • Ελεγκτής για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων με έδρα την Ξάνθη
  • Διοικητικός υπάλληλος (γραμματειακής υποστήριξης)
  • Ηλεκτρονικός – Μηχανικός Η/Υ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι ενός (1) εξαμήνου με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Η κατανομή των θέσεων εργασίας εκτός νομού Θεσσαλονίκης των Γεωτεχνικών, των Ελεγκτών και των Χειριστών Η/Υ θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από τα γραφεία της ΕΦΧΕ ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν με fax ή με e-mail. Ώρες επικοινωνίας / υποδοχής των υποψηφίων 12:00 – 14:00 τις εργάσιμες μέρες και τηλέφωνο επικοινωνίας 23940 / 20269 – 73286 Fax: 23940 / 72859. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΕΦΧΕ ή θα αποστέλλονται με fax ή e-mail (info@holstein.gr – holstein@otenet.gr) ή ταχυδρομικά (Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά – Τ.Κ. 57200- Τ.Θ. 4). Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010.

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία σε προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως.

Η ΕΦΧΕ διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος που εφαρμόζει, να μην προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη όλων των θέσεων του προσωπικού της προκήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΚΑΣ

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ