Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022Σ

Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ) με έδρα το 1ο χλμ. Λαγυνών – Λαγκαδά, τηλ. 23940-20269/73286 (Τ.Κ. 57200 – ΤΘ 4 – Λαγκαδάς Θες/νιίκης) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β).

Τεχνικός Σύμβουλος

  • Διδακτορικό ή Master στη Γενετική Βελτίωση ή στη Ζωοτεχνία ή στη Ζωική Παραγωγή γενικότερα
  • Εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης γενετικών ζωικών πόρων

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες, από 01/11/2022 μέχρι και 31/10/2023.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 7 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων θα αποστέλλονται με e-mail (info@holstein.gr) ή ταχυδρομικά (ΕΦΧΕ – 1ο χλμ. Λαγυνών–Λαγκαδά – Τ.Κ. 57200 – Τ.Θ. 4 – Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων:
Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39) και με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία σε προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Σε όσους κριθεί αναγκαίο θα γίνει συνέντευξη. Η απόφαση πρόσληψης θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Χ.Ε. βάση των προαναφερθέντων. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως.

Η ΕΦΧΕ διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος που εφαρμόζει, να μην προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη όλων των θέσεων του προσωπικού της προκήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ