Εξαετής παράταση κτηνοτροφικών δανείων

[Εικόνα holstein]Με την με αριθμό 59846/Β.2461 απόφαση του υπουργού Οικονομικών ρυθμίσθηκαν οι οφειλές των πτηνο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να ρυθμίζουν τα δάνεια που είχαν χορηγηθεί με την αριθ. 50824/Β.2362/21-11-2007 (ΦΕΚ 2310/τ.Β'/5-12-2007) Απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, στους αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους, και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, με ημερομηνία ρύθμισης την 31-12-2010.

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται σε έξι έτη και θα εξοφληθεί σε ίσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη δόση καταβλητέα την 31.12.2011 και τελευταία την 31.12.2016. Οι τόκοι του δανείου θα επιδοτούνται κατα 50% από τον λογαριασμό του ν. 128/75. Ο εκτοκισμός και η καταβολή των τόκων θα γίνεται σε ετήσιες δόσεις και η επιδότηση επιτοκίου θα παρέχεται εφόσον οι δανειοδοτούμενοι θα καταβάλουν το τμήμα των τόκων που τους αναλογεί και οι οφειλές τους θα είναι ενήμερες. Για τα ανωτέρω δάνεια θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995 όπως ισχύει. Τίθεται προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι 31-3-201.

αγροτικός ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
τεύχος 94