Κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτοκομική περίοδο 2011-2012

[Εικόνα holstein]Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ. 201899/2011 απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με θέμα "Κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Αποθέμα από την γαλακτοκομική περίοδο 2011-2012", στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο Τεύχος Β' αριθ. φύλλου 2891.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΓΟΔ), είτε κατ' ευθείαν, είτε μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών εποπτείας γάλακτος του ΕΓΟΔ, είτε μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης/Οικονομίας των Περιφερειών και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από την αρχή στην οποία κατατίθενται μέχρι 31/1/2012.

Αντίγραφο του ΦΕΚ θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο σημείο http://www.minagric.gr/greek/2.8.6.html.