Πληροφοριακό Σύστημα Ιώ

Το νέο Πληροφορικό Σύστημα “ΙΩ” της Ένωσης Φυλής Χολσταίν Ελλάδας αναπτύχθηκε με σκοπό την καταγραφή, προβολή και στατιστική αξιοποίηση δεδομένων που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και την γαλακτοπαραγωγή (ποιότητα και ποσότητα γάλακτος) των ζώων της Ασπρόμαυρης και Ασπροκόκκινης Φυλής Holstein των κτηνοτροφικών μονάδων που είναι μέλη της ΕΦΧΕ και συμμετέχουν στα προγράμματα γενετικής βελτίωσης που αυτή εφαρμόζει.

Το Πληροφοριακό Σύστημα ΙΩ περιλαμβάνει:
• Στοιχεία Διαχείρισης του κοπαδιού
• Ταυτοποίηση & Καταχώρηση
• Πλήρες σύστημα τήρησης Γενεαλογικού βιβλίου
• Έλεγχο των Αποδόσεων
1. Ακριβείς υπολογισμοί γαλακτοπαραγωγής
2. Πρόβλεψη των 305 ημερών απόδοσης γαλακτοπαραγωγής
3. Πλήρης ενημέρωση για τα συστατικά του γάλακτος (Λίπος, Πρωτεΐνη, Λακτόζη, Αριθμός Σωματικών Κυττάρων, Ουρία) ακολουθώντας τους κανόνες και τα πρότυπα που ορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ελέγχου των Αποδόσεων (ICAR)
• Στατιστικά Στοιχεία
• Συγκεντρωτικά Στοιχεία

[Εικόνα Π.Σ. ΙΩ]

Το σύνολο του περιεχομένου βρίσκεται στον server, που φιλοξενείται από την Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας στα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη, σε βάση δεδομένων MySQL και σε ιεραρχικά δομημένους καταλόγους αρχείων δεδομένων. Η λογική της αρχιτεκτονικής δομείται σε τρία επίπεδα:

1. Το επίπεδο δεδομένων, το οποίο το αποτελεί η βάση δεδομένων ( MySQL), δυναμικές σελίδες PHP και το σύστημα αποθήκευσης αρχείων του server.
2. Το επίπεδο εφαρμογής, το οποίο το αποτελεί ο Web Server I IS 7 σε συνδυασμό με το server-side scripting λογισμικό εφαρμογών PHP και
3. Το επίπεδο παρουσίασης, το οποίο αποτελείται από τον web browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Από τον Ιανουάριο του 2014 η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας έθεσε σε λειτουργία το νέο Πληροφοριακό Σύστημα που ανέπτυξε, σε συνεργασία με τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κωνσταντίνο Σταυρόγλου “ΙΩ” και έκτοτε το αναβαθμίζει συνεχώς.

Η βασική εφαρμογή στο web server περιλαμβάνει:

• Το Τμήμα Πιστοποίησης στοιχείων χρήστη (Authentication Module)
Αναγνωρίζει τον χρήστη και του αναθέτει τον ανάλογο χώρο εργασίας (σύμφωνα με τα δικαιώματά του).

• Το Τμήμα Περιεχομένου (Content Module)
Είναι το κυρίως περιεχόμενο που καταχωρείται και μπορεί να δει ο κάθε χρήστης. Περιλαμβάνει το κυρίως περιεχόμενο (δεδομένα που σχετίζονται με το Γενεαλογικό δέντρο, την αναπαραγωγή και την γαλακτοπαραγωγή – απόδοση του κάθε ζώου) και τα βασικά ευρετήρια.

• Το Τμήμα Στατιστικής επεξεργασίας του Περιεχομένου (Statistics Module)
Περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία που αφορούν μέρος ή το σύνολο των ζώων.

• Το Τμήμα Αναφορών (Reports Module):
- Καταστάσεις αποτελεσμάτων των μηνιαίων ελέγχων αποδόσεων και αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται από το προσωπικό της ΕΦΧΕ (Συνολικά για την αγέλη / εκμετάλλευση και ατομικά για κάθε ζώο)
- Καταστάσεις για τη διαχείριση της αγέλης (Απογραφή, Γενεαλογία, Πρόγραμμα Διαχείρισης Αγέλης, Ζώα για Έλεγχο, Αναπαραγωγική Κατάσταση, Παραγωγική Πρόοδος, Κατάσταση Γεννηθέντων Μόσχων, Κατάσταση Απομακρύνσεων)
- Πιστοποιητικά Ζώων (Πιστοποιητικό Γαλακτοπαραγωγής, Γενεαλογικό Πιστοποιητικό)
- Ετήσια Αποτελέσματα ή Αποτελέσματα προεπιλεγμένης περιόδου (Συνολικά για την αγέλη / εκμετάλλευση και ατομικά για κάθε ζώο)
- Καταστάσεις Γενεαλογικού Βιβλίου
- Καταστάσεις διαχείρισης των Ενώσεων και των μονάδων που τις ανήκουν

Η αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος “ΙΩ” ακολουθεί το μοντέλο πελάτη/εξυπηρετητή (client – server), παρέχοντας σε όλους τους χρήστες εξαιρετική ευκολία, αφού το μόνο που χρειάζεται να διαθέτει ο χρήστης της εφαρμογής είναι έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και έναν σύγχρονο φυλλομετρητή (web browser). Η σχεδίαση του πληροφοριακού συστήματος βασίστηκε σε σύγχρονες και δημοφιλείς τεχνολογίες ανοικτού κώδικα ,που είναι ιδανικές για γρήγορη ανάπτυξη Web εφαρμογών με βάσεις δεδομένων (PHP, MySQL, ΗTML 5, CSS3, Javascript, AJAX, JQuery, JSON). Η επιλογή των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος “ΙΩ” έγιναν με γνώμονα την πανευρωπαϊκή τάση για χρησιμοποίηση συγγραφής λογισμικού και τον μεγάλο βαθμό λειτουργικότητας.