Η Ελλάδα δεν εφαρμόζει την κοινοτική οδηγία για την υγεία των ζώων

Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλείται η Ελλάδα, εάν δεν αποδείξει σύντομα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τηρεί πιστά τις προβλεπόμενες διατάξεις για τις εγκαταστάσεις υγείας των ζώων. Ήδη την Πέμπτη (28/10/10) ζητήθηκε από τη χώρα μας, όπως και από την Αυστρία και την Πορτογαλία, να κοινοποιήσει τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής που απαιτούνται από την οδηγία 2008/73/ΕΚ για την υγεία των ζώων. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική ανταπόκριση, εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα συγκεκριμένα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη οδηγία αναθέτει στα κράτη μέλη την αρμοδιότητα και την ευθύνη να καταρτίζουν καταλόγους εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, στον κτηνιατρι κό και ζωοτεχνικό τομέα, να τους τηρούν επικαιροποιημένους και να μεριμνούν για την ευρεία διάδοσή τους. Παράλληλα, τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες, σχετικά με τα εθνικά εργαστήρια ανφοράς και ορισμένα άλλα εργαστήρια.
Στόχος είναι η προστασία και η βελτίωση του υγειονομικού καθεστώτος και της υγειονομικής κατάστασης των ζώων και ιδίως αυτών της παραγωγής τροφίμων. Συγχρόνως, επιτρέπεται το ενδοκοινοτικό εμπόριο και οι εισαγωγές ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα υγείας και τις διεθνείς υποχρέωσεις.
Τα κράτη μέλη έπρεπε να αρχίσουν να εφαρμόζουν την εν λόγω οδηγία από την 1η Ιανουαρίου 2010, αλλά η Ελλάδα, η Αυστρία και η Πορτογαλία δεν το έπραξαν. Με την αποστολή "αιτιολογημένης γνώμης", όπως χαρακτηρίζεται, η Επιτροπή ζητεί επίσημα από τα συγκεκριμένα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθούν με την κοινοτική νομοθεσία εντός προθεσμίας δύο μηνών. Στη συνέχεια, αν δεν ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή των κρατών μελών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γεωργία Κτηνοτροφία
agrotypos.gr
τεύχος
8/2010
Οκτώβριος