Είδος ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά
 

Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι ζημιές που αποκλειστικά, άμεσα και διαπιστωμένα προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1669/Β/27-7-2011) και εφόσον η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους είναι πέρα από τις δυνατότητες του ασφαλισμένου.

“Ζημιά ζωικού κεφαλαίου” θεωρείται ο θάνατος των ζώων, η ανικανότητα για εργασία των ζώων εργασίας και η – μετά από σύσταση των εξουσιοδοτημένων οργάνων – σφαγή ή θανάτωση, τα οποία οφείλονται ή προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους

Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο, όταν:

 • δεν έχει υποβληθεί από τον ασφαλισμένο Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για το ζημιωθέν ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία)
 • δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά.

Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά: Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν είναι μικρότερες της μισής ασφαλιστικής μονάδας (1/2 Α.Μ.) κατά είδος ζώου (στις αίγες και τα πρόβατα υπολογίζεται ενιαία) και προκειμένου για μελισσοσμήνη μικρότερες των πέντε (5) «σμηνών».

Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Στις ζημιές στα μελισσοσμήνη από την αρκούδα.
 • Στις ζημιές που προκαλούνται στα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή από τα προστατευμένα είδη «λύκος» και «αρκούδα» και η «ασφαλιζόμενη αξία» των ζημιωθέντων ζώων είναι μεγαλύτερη η ίση του ποσού των 200,00 ευρώ.

“Ασφαλιστική μονάδα” (Α.Μ.) είναι το ισοδύναμο των ασφαλιζόμενων ζώων μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που αντιστοιχεί σε μία αγελάδα ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των δύο ετών.

Η αντιστοιχία αυτή ειδικότερα καθορίζεται ως εξής:

 • Βοοειδή ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών, 0,40 Α.Μ. έκαστον.
 • Βοοειδή ηλικίας έξι μηνών και μικρότερης του ενός έτους, 0,50 Α.Μ. έκαστον.
 • Βοοειδή ηλικίας ενός έτους και μικρότερης των δύο ετών, 0,60 Α.Μ. έκαστον.
 • Βοοειδή ηλικίας δύο ετών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον.
 • Μόνοπλα ηλικίας μικρότερης του ενός έτους, 0,40 Α.Μ. έκαστον.
 • Μόνοπλα ηλικίας ενός έτους και μικρότερης των δύο ετών, 0,60 Α.Μ. έκαστον.
 • Μόνοπλα ηλικίας δύο ετών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον.
 • Αμνοί και ερίφια ηλικίας μικρότερης του ενός έτους, 0,06 Α.Μ. έκαστον.
 • Αίγες και πρόβατα ηλικίας ενός έτους και άνω, 0,15 Α.Μ. έκαστον
 • Χοιρίδια Ζ.Β. (Ζώντος Βάρους) μικρότερου των 20 κιλών (kgr), 0,03 Α.Μ. έκαστον.
 • Χοιρίδια Ζ.Β. 20 κιλών (kgr) και μικρότερου των 50 κιλών (kgr), 0,15 Α.Μ. έκαστον.
 • Χοίροι Ζ.Β. 50 κιλών (kgr) και άνω, 0,25 Α.Μ. έκαστον.
 • Χοιρομητέρα και κάπρος, 0,50 Α.Μ. έκαστον.
 • Όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής, φραγκόκοτες, 0,013 Α.Μ. έκαστον.
 • Κοτόπουλα για πάχυνση και εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, 0,009 Α.Μ. έκαστον.
 • Μεγάλα ορνιθοειδή (γαλοπούλες, πάπιες, χήνες), 0,015 Α.Μ. έκαστον.
 • Κουνέλια και λαγοί, 0,015 Α.Μ. έκαστον.
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων μηνών (αλλαγή φτερώματος), 0,20 Α.Μ. έκαστον.
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας 4 μηνών και μικρότερης των 12 μηνών, 0,40 Α.Μ. έκαστον.
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας 12 μηνών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον.

Aσφαλιζόμενοι κίνδυνοι

Η υποχρεωτική ασφάλιση περιλαμβάνει τις ζημιές, που προκαλούνται στο ζωικό κεφάλαιο από τους παρακάτω ασφαλιζόμενους κινδύνους (ζημιογόνα αίτια) όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1669/Β/27-7-2011) :

Φυσικοί κίνδυνοι:
1. χαλάζι,
2. υπερβολικό ψύχος,
3. χιόνι,
4. ανεμοθύελλα,
5. πλημμύρα,
6. καύσωνας,
7. κεραυνός,
8. άγρια ζώα:

 • λύκος, αρκούδα, και τα άγρια αδέσποτα σκυλιά
 • προκειμένου για μελισσοσμήνη η έννοια «άγρια ζώα» αφορά μόνο την αρκούδα

9. σεισμός,
10. κατολίσθηση,
11. καθίζηση,
12. πυρκαγιά από ανωτέρα βία.

Ασθένειες-Παθήσεις:

13. Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών,
14. Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών,
15. Ειλεός των βοοειδών,
16. «Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών»,
17. Άνθρακας,
18. Πνευματάνθρακας,
19. Ιογενής διάρροια-Νόσος των βλεννογόνων,
20. Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών (Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών),
21. Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων,
22. Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων,
23. Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων,
24. Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων,
25. Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων,
26. Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών,
27. Νόσος οιδήματος των αιγών,
28. Γαγγραινώδης μαστίτιδα των βοοειδών,
29. Κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών,
30. Νοζεμίαση των μελισσοσμηνών,
31. Σηψηγονία (αμερικάνικη) των μελισσοσμηνών.