Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με συστημένη επιστολή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση
2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται).
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών.
9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Ο φάκελος των υποψηφίων υποβάλλεται με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Δ.Π.Μ.Σ. Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
Ιερά Οδός 75, 11 855 Αθήνα
Κεντρικό Κτίριο, Υπόψη Ε. Λαζάκη

Η εισαγωγή των φοιτητών, για την πλήρωση 60 θέσεων, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

– Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 έως την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016
– Διενέργεια συνεντεύξεων την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

Σε περίπτωση μη πλήρωσης όλων των θέσεων, η διαδικασία επιλογής θα επαναληφθεί το Σεπτέμβριο 2016.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής διπλωματικής εργασίας. Προσφέρεται η δυνατότητα part time παρακολούθησης του προγράμματος.

Τα δίδακτρα για το σύνολο του κύκλου σπουδών ανέρχονται σε 4.000 €. Για τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση farmbm@aua.gr , με τη γραμματεία του Προγράμματος στο 210529 4770 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.farmbm.aua.gr.

 
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.