Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη,

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 περί «Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών σχετικών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 2538/97 (Α 242) περί «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 παρ. 2 και 3. του ν. 3147/03 (Α 135) περί «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις»

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το πρώτο άρθρο του υπ’αριθ. 63/2005 Προεδρικού Διατάγματος περί «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98)

γ) του Π.Δ. 402/88 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (A΄187)

δ) της υπ’ αριθ. 188763/2011 (ΦΕΚ Β΄2284) Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Σύσταση Οργανισμού «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων.»

2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά:

α) 1234/07 (ΕΚ) του Συμβουλίου (L 299) για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»), όπως ισχύει κάθε φορά.

β) 595/2004 (ΕΚ) της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (L 94), όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Την υπ’ αριθ. 302026/2004 (Β 1688) ΚΥΑ με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων» όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Την υπ’ αριθ. Υ44 απόφαση του Πρωθυπουργού για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (Β΄2094)

5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα για το γαλακτοκομικό έτος 2012-2013 και εφεξής, σε κατηγορίες εν δυνάμει δικαιούχων, όπως παρακάτω:

1) Κατηγορίες εν δυνάμει δικαιούχων

Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων των οποίων η εκμετάλλευση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, που παράγουν και εμπορεύονται αγελαδινό γάλα ή και γαλακτοκομικά προϊόντα από αγελαδινό γάλα ή προετοιμάζονται να το πράξουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα:

Α) Ενεργοί παραγωγοί γάλακτος, οι οποίοι κατά την προηγούμενη γαλακτοκομική περίοδο 2011/2012 υπερέβησαν την ατομική τους ποσόστωση, λαμβανομένων υπόψη των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή και εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων και εφ’ όσον η ατομική τους ποσότητα αναφοράς ή οι παραδόσεις τους για την περίοδο αυτή είναι τουλάχιστον 20 τόνοι.

Κατά τον υπολογισμό και καθορισμό του ανωτέρω ποσοστού χρησιμοποίησης, οι ατομικές ποσότητες αναφοράς που αποκτήθηκαν από αγορά κατά τη διάρκεια του γαλακτοκομικού έτους 2011/2012 δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αιτούμενη ποσότητα θα πρέπει να δικαιολογείται από το υπάρχον ζωικό κεφάλαιο. Για τον υπολογισμό της αντιστοιχίας του ζωικού κεφαλαίου λαμβάνεται υπόψη απόδοση μέχρι 7 τόνοι περίπου ανά αγελάδα ετησίως, εκτός και εάν βάσει επίσημης βεβαίωσης από Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης αποδεικνύεται ότι η μέση απόδοση είναι υψηλότερη των 7 τόνων, οπότε λαμβάνεται υπόψη η βεβαιωθείσα απόδοση.

Β) Γεωργοί που υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και μέχρι 31/12/2012 αίτημα ένταξης σε τυχόν προγράμματα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1698/05 ή του ν. 3299/04 (Α΄ 261) περί «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», εφόσον καλύπτουν τις λοιπές προϋποθέσεις ένταξης στο σχετικό πρόγραμμα.

Στα σχετικά επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να προβλέπεται δραστηριότητα παραγωγής τουλάχιστον 70 τόνων αγελαδινού γάλακτος ανά γαλακτοκομικό έτος.

Στους παραπάνω δικαιούχους κατανέμεται κατ’ αρχήν (προσωρινά) ατομική ποσότητα αναφοράς μέχρι 100% της αιτούμενης από αυτούς ποσότητας που σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει την προβλεπόμενη ποσότητα στο επενδυτικό τους σχέδιο κατά την ολοκλήρωση του.

Για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων στο επενδυτικό σχέδιο ποσοτήτων παραγομένου γάλακτος λαμβάνεται υπόψη απόδοση μέχρι 7 τόνοι περίπου ανά αγελάδα ετησίως. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη τυχόν ποσόστωση που κατέχει ο αιτών. Η οριστικοποίηση της χορηγούμενης από το εθνικό απόθεμα ατομικής ποσότητας αναφοράς γίνεται από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – Δήμητρα (ΕΛΓΟΔ) με την ολοκλήρωση της επένδυσης η οποία επιβεβαιώνεται με την υποβολή στον ΕΛΓΟΔ εκ μέρους του ενδιαφερομένου της σχετικής έκθεσης της Αρμόδιας Αρχής, λαμβανομένου υπόψη των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων. Σε αντίθετη περίπτωση η ατομική ποσότητα αναφοράς θα αφαιρείται από τον δικαιούχο και θα επιστρέφει χωρίς αντιστάθμιση στο Εθνικό Απόθεμα.

Γ) Γεωργοί, νεοεισερχόμενοι στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής, που δεν υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία (Β), μετά από πιστοποίηση από τον ΕΛΓΟΔ ύπαρξης της εκμετάλλευσής τους και εφ΄όσον αυτή δεν προέρχεται από διαχωρισμό κοινής εκμετάλλευσης.

Σε περίπτωση μη επάρκειας των διαθέσιμων προς κατανομή ποσοτήτων του Εθνικού Αποθέματος για την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων, μπορεί να γίνουν περικοπές επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθοριστούν ή και να αποκλεισθούν ορισμένες κατηγορίες.

2) Αιτήσεις – Δικαιολογητικά

Προκειμένου να χορηγηθεί ατομική ποσότητα αναφοράς στις παραπάνω κατηγορίες εν δυνάμει δικαιούχων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση – δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι. Οι αιτήσεις συνοδεύονται, κατά περίπτωση, με βεβαίωση της αρμόδιας για την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου αρχής σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΕΛΓΟΔ μέχρι 31/12/2012, είτε κατ’ ευθείαν, είτε μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών εποπτείας γάλακτος του ΕΛ-ΓΟΔ, είτε μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από την αρχή στην οποία κατατίθενται. Εφόσον υπάρξει αντικειμενική δυσκολία για την τήρηση της παραπάνω προθεσμίας η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ μπορεί με έγγραφό της να την παρατείνει.

3) Όροι – Προϋποθέσεις

3.1) Παραγωγός στον οποίο χορηγήθηκε ατομική ποσόστωση από το εθνικό απόθεμα δεν επιτρέπεται να προβεί σε μεταβίβαση ατομικής ποσόστωσης πριν την παρέλευση τριών (3) γαλακτοκομικών περιόδων, αρχής γενομένης από τη γαλακτοκομική περίοδο οριστικής χορήγησής της. Σε αντίθετη περίπτωση η ατομική ποσόστωση που του χορηγήθηκε από το εθνικό απόθεμα επανέρχεται χωρίς αντιστάθμιση στο εθνικό απόθεμα και η σχετική πράξη μεταβίβασης θεωρείται ως μη γενόμενη.

Εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις του άρθρου 13 παρ. 4 της υπ’ αριθ. 302026/2004 (Β΄1688) ΚΥΑ με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,:

α) Όταν ο μεταβιβάζων υπάγεται στο καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης και εφόσον η ατομική ποσόστωση περιέρχεται σε παραγωγό αγελαδινού γάλακτος.

β) Στις περιπτώσεις κληρονομιάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης μεταξύ συζύγων εφόσον η ατομική ποσόστωση περιέρχεται σε παραγωγό αγελαδινού γάλακτος.

γ) Όταν πρόκειται για μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών μέχρι και Β΄ βαθμού και εφόσον πρόκειται για διαχωρισμό εκμετάλλευσης.

δ) Όταν πρόκειται για μεταβιβάσεις από μέλος/οι νομικού/ων προσώπου/ων προς το νομικό πρόσωπο και εφ΄όσον μεταβιβάζεται ολόκληρη η ατομική ποσόστωση που κατέχει/ουν ο/οι μεταβιβάζων/οντες.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου πριν την παρέλευση της εν λόγω τριετίας, το μέρος της ατομικής του ποσόστωσης που του έχει χορηγηθεί με βάση την παρούσα απόφαση, επιστρέφει στο Εθνικό Απόθεμα εκτός αν ο (οι) κληρονόμος(οι) είναι παραγωγός(οι) αγελαδινού γάλακτος ή αυτός(οι) μεταβιβάσουν άμεσα (σε διάστημα ενός μηνός) το σύνολο της κληρονομηθείσας ποσόστωσης σε παραγωγό γάλακτος. Σε κάθε περίπτωση οι νέοι κάτοχοι της μεταβιβασθείσας ατομικής ποσόστωσης δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσουν καμία ποσόστωση μέχρι της συμπλήρωσης της εν λόγω τριετίας.

3.2) Δεν είναι δικαιούχοι της παρούσας κατανομής οι παραγωγοί οι οποίοι κατά τα γαλακτοκομικά έτη 2010-2011 ή και 2011-2012 ή και στην τρέχουσα περίοδο προέβησαν σε μεταβίβαση μέρους ή όλης της ατομικής τους ποσόστωσης και δεν την έχουν ανακτήσει μέχρι την υποβολή αίτησης για χορήγηση ποσόστωσης βάσει της παρούσας.

3.3) Δεν χορηγείται ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό απόθεμα στους δηλούντες ανακριβή στοιχεία στην σχετική αίτηση χορήγησης και τυχόν χορηγηθείσα ποσότητα σε αυτούς επιστρέφεται χωρίς αντιστάθμιση στο Εθνικό απόθεμα.

4) Διαδικασία

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, ο ΕΛΓΟΔ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων ελέγχοντας την ορθότητα των στοιχείων όσον αφορά ιδίως την κατοχή ατομικής ποσόστωσης αγελαδινού γάλακτος, την ύπαρξη μητρώου εκμετάλλευσης, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά κλπ. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων όπως παραπάνω, στέλνονται συγκεντρωτικοί πίνακες στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ η οποία εισηγείται την έκδοση Υπουργικής Απόφασης Κατανομής.

Στη συνέχεια ο ΕΛΓΟΔ προβαίνει στην υλοποίηση της παραπάνω απόφασης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και συντάσσει καταστάσεις δικαιούχων.

Οι καταστάσεις των δικαιούχων αναρτώνται με τη συνήθη διαδικασία ανάρτησης στα γραφεία του ΕΛΓΟΔ και στις Δ/ νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων επί 10 ημέρες, περίοδο κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Οι ενστάσεις θα αφορούν μόνο τυχόν λάθη ή παραλείψεις για παραγωγούς που ανήκουν στην κατηγορία δικαιούχων για την οποία προβλέπεται χορήγηση ατομικής ποσόστωση βάσει της παρούσας απόφασης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον ΕΛΓΟΔ μέσω των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, εξετάζονται από τον ΕΛΓΟΔ σε συνεργασία με τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ και τα αποτελέσματα αναρτώνται επί 1 εβδομάδα στους παραπάνω τόπους ανάρτησης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης αχρεωστήτως χορηγηθεισών ποσοτήτων αναφοράς αυτές επιστρέφουν στο Εθνικό Απόθεμα.

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις δεόντως αιτιολογημένες υποβάλλονται στον ΕΛΓΟΔ μέσω της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τα σχετικά παραστατικά και ενδεχόμενες παρατηρήσεις και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟΔ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής ο ΕΛ-ΓΟΔ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ.

5) Γενικά

Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων και ο ΕΛΓΟΔ ενημερώνουν τους παραγωγούς με κάθε πρόσφορο μέσο για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩTΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε αναλυτικά το πλήρες κείμενο εδώ