ΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος υπ’αριθμόν 3877 που αφορά το “Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτική ς δραστηριότητας”, σύμφωνα με τον οποίο οι υπηρεσίες προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας παρέχονται μέσα από ένα ενιαίο εθνικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του ΕΛΓΑ, που οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του και τελεί υπό την εποπτεία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι υπηρεσίες αυτές συντονίζονται, παρακολουθούνται και ελέγχονται από τη συνιστώμενη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του υπουργείου.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας παρέχονται από:

  • τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α)
  • τις ασφάλιστικές επιχειρήσεις, τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς και τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας και
  • τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του παρόντος νόμου για τα προγράμματα της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και συναφείς υπηρεσίες που αφορούν στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου.

Επίσης, οι υπηρεσίες προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν:

  • την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α. των κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου και περιλαμβάνονται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης,
  • τις προεραιτικές για τους παραγωγούς ασφαλίσεις, με επιδοτούμενο ασφάλιστρο, που συνάπτονται με ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς, περιλαμβανομένου και του ΕΛ.Γ.Α. και που καλύπτουν κινδύνους που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται μερικώς από την υποχρεωτική ασφάλιση της προηγούμενης περίπτωσης,
  • τις καλύψεις που παρέχονται με τα Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. και
  • την ενεργητική προστασία της αγροτικής παραγωγής, του φυτικού, ζωικού, αλιευτικού, υδατοκαλλιεργητικού και εγγείου κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που ασκείται από τον ΕΛ.Γ.Α. δυνάμει του ν.2342/1995.

Ο νόμος αποτελείται από 26 άρθρα τα οποία είναι κατανεμημένα σε πέντε κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο αφορά την δημιουργία εθνικού συστήματος προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις σχετικές διατάξεις για τον ΕΛΓΑ, το τρίτο ορίζει την προεραιτική επιδοτούμενη ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας, ενώ το τέταρτο ασχολείται με τις αρμοδιότητες των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τα λοιπά θέματα όπως: κυρώσεις, ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη αποδοθέντων εσόδων του ΕΛ.Γ.Α. από κάθε αιτία, μεταβατικές διατάξεις και καταργούμενες διατάξεις.

Ο νόμος υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, στις 15 Σεπτεμβρίου, καθώς και από τους υπουργούς: Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γ. Ραγκούση, Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μ. Χρυσοχοΐδη, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λ. Κατσέλη, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Σκανδαλίδη και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α/160/20.9.2010.

Η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός ορισμένων άρθρων που τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011. Πρόκειται για τα άρθρα 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 και 15, οι διατάξεις των οποίων αφορούν θέματα όπως: τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα, το είδος και το αντικέιμενο ασφάλισης, τους ασφαλιζόμενους φυσικούς κινδύνους, τις παθήσεις και τις ασθένειες, τους πόρους, τα αποθεματικά και την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπερ ΕΛ.Γ.Α., την ασφαλιζόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής, την ασφαλιστική ενημερότητα και την καταβολή των αποζημιώσεων.

Δημοσίευμα από:
Αγροτική έκφραση
αριθμός φύλλου 413 Για να διβάσετε την έκδοση του φύλλου πατήστε