ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/01/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ) με έδρα το 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, τηλ. 23940/73286-20269 (θέση Δερβένι – Τ.Κ. 57200 – ΤΘ 4), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής που εφαρμόζει στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.324132/8-9-08 ΚΥΑ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1900/17-9-08). Ο αριθμός των ατόμων και οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

  • Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής μία (1) θέσεις.
  • Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, δύο (2) θέσεις.
  • Ελεγκτές για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων, επτά (7) θέσεις.
  • Χειριστές Η/Υ, δύο (2) θέσεις.
  • Μηχανικός, μία (1) θέση.
  • Λογιστής, μία (1) θέση.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι τρείς (3) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατανομή των θέσεων εργασίας εκτός νομού Θεσσαλονίκης των Γεωτεχνικών, των Ελεγκτών και των Χειριστών Η/Υ θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από τα γραφεία της ΕΦΧΕ ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν με fax ή με e-mail. Ώρες επικοινωνίας / υποδοχής των υποψηφίων 12:00 – 14:00 τις εργάσιμες μέρες και τηλέφωνο επικοινωνίας 23940/73286-20269 Fax: 23940/72859. οι υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΕΦΧΕ ή θα αποστέλλονται με fax ή e-mail (info@holstein.gr) ή ταχυδρομικά (Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά – Τ.Κ. 57200- Τ.Θ. 4). Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2012.

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία σε προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως. Η τελική επιλογή θα γίνει μετά από συνέντευξη των υποψηφίων.

Η ΕΦΧΕ διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος που εφαρμόζει, να μην προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη όλων των θέσεων του προσωπικού της προκήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΚΑΣ

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ