Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ) με έδρα το 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, τηλ. 23940/73286-20269 (θέση Δερβένι – Τ.Κ. 57200 – ΤΘ 4), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 481/66703/09-06-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1994/01-07-2016/Β). Ο αριθμός των ατόμων και οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

• Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, δύο (2) θέσεις
• Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, τέσσερις (4) θέσεις
• Ελεγκτές για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων, επτά (7) θέσεις
• Χειριστές Η/Υ, τέσσερις (4) θέσεις
• Διοικητικός, μία (1) θέση
• Λογιστής, μία (1) θέση
• Ηλεκτρονικός – Μηχανικός ΤΕ, μία (1) θέση

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης πέντε (5) ακόμη εξαμήνων. Η κατανομή των θέσεων εργασίας εκτός νομού Θεσσαλονίκης των Γεωτεχνικών, των Ελεγκτών και των Χειριστών Η/Υ θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από τον διαδικτυακό τόπο της ΕΦΧΕ (www.holstein.gr) ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν μέσω e-mail. Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων θα αποστέλλονται με e-mail (info@holstein.gr) ή ταχυδρομικά (ΕΦΧΕ-10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά-Τ.Κ. 57200-Τ.Θ. 4).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η
Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία σε προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως.

Η ΕΦΧΕ διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος που εφαρμόζει, να μην προβεί άμεσα στην κάλυψη όλων των θέσεων του προσωπικού της προκήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΚΑΣ

Διαβάστε τη προκήρυξη εδω.