ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΠΑΤ

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012

Την αύξηση και κατανομή των πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στο πλαίσιο του Άξονα 4- LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ), αποφάσισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Οι πόροι ύψους 15.300.000 ευρώ, αντί 13.400.000- που προβλέπονταν στην προηγούμενη υπουργική απόφαση- κατανέμονται σε 43 περιοχές παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα- όπου υλοποιείται Τοπικό Πρόγραμμα LEADER, από αντίστοιχες Ομάδες Τοπικής Δράσης-από 17 που είχαν καθοριστεί αρχικά. Στόχος είναι η ορθολογική διάθεση και αξιοποίηση των κονδυλίων με αντικειμενικά κριτήρια για την επαρκή κάλυψη των τοπικών αναγκών.

Για την κατανομή των πιστώσεων λήφθηκαν υπόψη αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και συγκεκριμένα:

  • ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης,
  • η έκταση της περιοχής παρέμβασης,
  • το ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) με οριστική ένταξη,
  • το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) που έχει συμβασιοποιηθεί,
  • το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 41 (επενδυτικά σχέδια) που πιστοποιήθηκε – αναγνωρισμένα αιτήματα πληρωμής επενδυτών από τις ΟΤΔ.

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων