Άρθρο 1
Τίτλος

Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΕΛΛΑΔΑΣ” και αγγλική επωνυμία “HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS”.


Άρθρο 2
Περιοχή, έδρα και έμβλημα

Η Ένωση έχει έδρα το Δήμο Λαγκαδά και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, δηλαδή σε όλη την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα.


Άρθρο 3
Δραστηριότητες και σκοπός

 1. Η Ένωση είναι οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα, των οποίων τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα συνδέονται με τη γενετική βελτίωση, την εκτροφή και την εν γένει πρόοδο και ανάπτυξη της φυλής βοοειδών Χολστάιν.
 2. Η Ένωση ανήκει στα μέλη της και διευθύνεται από τα μέλη της, τα οποία μπορούν να προέρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
 3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο εκπληρώνει και αποδέχεται τους όρους του παρόντος καταστατικού, μπορεί να ζητήσει την εγγραφή του ως μέλους της Ένωσης.
 4. Οι σκοποί της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας είναι:
  • η συλλογή και τήρηση των στοιχείων σήμανσης και ιδιοκτησίας, η τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου, ο έλεγχος των αποδόσεων, η γενετική βελτίωση της φυλής και η ενίσχυση της σχετικής έρευνας,
  • η τήρηση στοιχείων ιδιοκτησίας και αναγνώρισης εμβρύων και σπέρματος της φυλής και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών,
  • η παροχή πληροφοριών και τεχνικών υπηρεσιών στους εκτροφείς της φυλής,
  • η προώθηση και η εφαρμογή κανόνων ορθής γεωργικής και κτηνοτροφικής πρακτικής, η προστασία του περιβάλλοντος και η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών,
  • η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών της φυλής Χολστάιν και
  • η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 5. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η Ένωση είναι δυνατόν:
  • Να εκπροσωπείται και να συνεργάζεται με τις αρχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με οποιουσδήποτε άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε διεπαγγελματικές οργανώσεις που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους με αυτήν σκοπούς στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού,
  • Να συνεργάζεται με εκπροσώπους της Διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας αρμόδιας για τη Γενετική Βελτίωση και των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, οι οποίοι θα μπορούν να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και στις Τοπικές Περιφερειακές Επιτροπές, αντίστοιχα, με δικαίωμα λόγου αλλά όχι δικαίωμα ψήφου.
  • Να δημιουργεί Τοπικές Περιφερειακές Επιτροπές (ΤΠΕ) στις Διοικητικές Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας.
  • Να δημιουργεί, κατά περίπτωση, εξειδικευμένες Εκτελεστικές και Επιστημονικές Επιτροπές.
 6. Τα χαρακτηριστικά της φυλής Χολστάιν, το σύστημα αναγνώρισης των ζώων, το σύστημα καταγραφής στο γενεαλογικό βιβλίο, το σύστημα ελέγχου της γενεαλογίας, το σύστημα ελέγχου και συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις αποδόσεις των ζώων, οι βελτιωτικοί στόχοι, τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης, το σύστημα εκτίμησης της γενετικής αξίας των ζώων και η παροχή πληροφοριών και τεχνικών υπηρεσιών που θα προσφέρει η Ένωση, θα περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ένωσης, ο οποίος θα καταρτισθεί σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Άρθρο 4
Προϋποθέσεις – Κωλύματα εγγραφής μελών

Η ιδιότητα του μέλους χορηγείται:

 1. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διατηρεί μονάδα εκτροφής με βοοειδή φυλής Χολστάιν και έχει τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης των σκοπών της Ένωσης.
 2. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διατηρεί μονάδα εκτροφής με ασπρόμαυρα ή/και ασπροκόκκινα βοοειδή γαλακτοπαραγωγικού τύπου που έχουν προέλευση τις φυλές Φρίσιαν (Friesian) και έχει τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης των σκοπών της Ένωσης.
 3. Σε νομικά πρόσωπα, των οποίων το καταστατικό έχει σκοπούς όμοιους με τους σκοπούς της Ένωσης.
 4. Κάθε νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα μίας ψήφου και εκπροσωπείται από άτομο που ορίζεται σύμφωνα με εσωτερική διαδικασία του νομικού προσώπου.


Άρθρο 5
Όροι εισδοχής μελών

 1. Τα κατά το προηγούμενο άρθρο φυσικά και νομικά πρόσωπα για να εγγραφούν στην Ένωση ως μέλη, πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) αυτής και να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής, όπως αυτό ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ).
 2. Επί της αιτήσεως εγγραφής αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής της.
 3. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί ή το ΔΣ παραλείψει να αποφανθεί μέσα σε έναν (1) μήνα, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.


Άρθρο 6
Δικαιώματα μελών

Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και ως εκ τούτου δικαιούνται:

 1. Να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
 2. Να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης ως μέλη του ΔΣ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς επίσης και σε θεσμοθετημένα όργανα του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Ενώσεων και Οργανισμών.
 3. Να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις της Ένωσης και να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της.
 4. Να πληροφορούνται τα σχετικά με την πορεία των υποθέσεων της Ένωσης.
 5. Τα μέλη δικαιούνται και λαμβάνουν από την Ένωση ειδική, πλαστικοποιημένη ταυτότητα μέλους της Ένωσης.
 6. Οι υπηρεσίες και τα προγράμματα της Ένωσης προσφέρονται στα μέλη της αλλά και σε μη μέλη της, με αμοιβή που καθορίζεται από το ΔΣ. Τα μέλη της Ένωσης έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση έναντι των μη μελών ως προς τις τιμές καθώς και ενδεχόμενα άλλα πλεονεκτήματα.
 7. Στα μέλη της Ένωσης είναι δυνατό να απονέμονται με απόφαση του ΔΣ βραβεία και πιστοποιητικά αναγνώρισης για την παραγωγή ανώτερων γενετικά ζώων με εξαιρετικές αποδόσεις και για εξαιρετικά υψηλό επίπεδο διαχείρισης των μονάδων τους.


Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των μελών

Τα μέλη υποχρεούνται:

 1. Να υποστηρίζουν τους σκοπούς, τις δράσεις και τις αποφάσεις της Ένωσης με την επαγγελματική τους συμπεριφορά, συμβάλλοντας στην ανύψωση της επιχειρηματικής αλλά και κοινωνικής τους συνείδησης και ευθύνης.
 2. Να καταβάλουν την τακτική μηνιαία συνδρομή, όπως ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η μηνιαία αυτή συνδρομή μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Ένωσης. Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνεται και η απόφαση για την επιβολή έκτακτων εισφορών στα μέλη, για την εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών.
 3. Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων της Διοίκησης και του παρόντος Καταστατικού.


Άρθρο 8
Αποχώρηση – Διαγραφή μελών

 1. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσει την πρόθεση του στη Διοίκηση της Ένωσης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν και αφού πληρώσει όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του.
 2. Το μέλος διαγράφεται από την Ένωση, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της ΓΣ, η οποία αποφασίζει μετά από πρόταση του ΔΣ ή οποιουδήποτε μέλους του.

  Οι λόγοι διαγραφής είναι:
  • Η έλλειψη των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του μέλους.
  • Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής των τακτικών εισφορών, για διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου και η ρητή άρνησή του να καταβάλει τις εισφορές του.
  • Η αποδεδειγμένα αντίθετη και ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς της Ένωσης συμπεριφορά του μέλους.
  • Οποιοσδήποτε άλλος σπουδαίος λόγος για τον οποίο θα έχει ληφθεί απόφαση της ΓΣ.

H ΓΣ υποχρεούται, πριν από την ψηφοφορία, να επιτρέψει στο μέλος, του οποίου προτείνεται η διαγραφή, να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να αποδείξει με κάθε τρόπο τους ισχυρισμούς του. Τα ίδια δικαιώματα έχει και το μέλος που προτείνει την διαγραφή. Η ΓΣ υποχρεούται με μυστική ψηφοφορία να αποφασίσει.

Άρθρο 9
Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ).
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).
 4. Οι Τοπικές Περιφερειακές Επιτροπές (ΤΠΕ).ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ


Άρθρο 10
Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και απαρτίζεται από όλα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στην Ένωση, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και δεν έχουν στερηθεί των δικαιωμάτων τους ως μέλη.
 2. Κάθε μέλος δικαιούται μίας (1) ψήφου.
 3. Στη ΓΣ δικαιούνται να λάβουν μέρος τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.
 4. Τα μέλη επιτρέπεται να ψηφίζουν με εγγράφως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέλος της Ένωσης.


Άρθρο 11
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η ΓΣ αποτελεί το ανώτερο όργανο της Ένωσης και στην αποκλειστική της αρμοδιότητα ανήκουν:

 1. Η εκλογή και ανάκληση των οργάνων της Διοίκησης, καθώς επίσης και η εποπτεία και ο έλεγχος αυτών.
 2. Η διαγραφή μέλους από την Ένωση.
 3. Η έγκριση του ισολογισμού.
 4. Η τροποποίηση του Καταστατικού.
 5. Η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη για συγκεκριμένους σκοπούς.
 6. Ο καθορισμός του ποσού της εγγραφής και της μηνιαίας συνδρομής των μελών, η αναπροσαρμογή τους και η διαδικασία πληρωμής τους.
 7. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης.
 8. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
 9. Η παύση των οργάνων της Ένωσης.


Άρθρο 12
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

 1. Η ΓΣ συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ σε τακτική σύνοδο, τουλάχιστον μία (1) φορά το έτος. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Συνέλευση και γνωστοποιείται στα μέλη του με την αποστολή της δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη της συνόδου. Η πρόσκληση πρέπει επίσης να τοιχοκολλείται έξω από το γραφείο της Ένωσης και των παραρτημάτων της.
 2. Το ΔΣ μπορεί να συγκαλέσει τη ΓΣ σε έκτακτη σύνοδο όταν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον της Ένωσης. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στα μέλη της πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη της συνόδου.
 3. Η ΓΣ συγκαλείται επίσης σε έκτακτη σύνοδο, μετά από αίτηση του 1/5 των μελών της προς το ΔΣ, το οποίο υποχρεούται σε σύγκληση.
 4. Οι προσκλήσεις για ΓΣ υπογράφονται, όταν αυτή συγκαλείται από το ΔΣ, από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ.


Άρθρο 13
Απαρτία

 1. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόν το 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η ύπαρξη απαρτίας βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου των μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης, επαναλαμβάνεται η ανάγνωση του καταλόγου των μελών μετά από μία (1) ώρα και, εφόσον διαπιστωθεί απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η ΓΣ συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας. Γι’ αυτήν απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
 3. Για τη λήψη απόφασης διάλυσης της Ένωσης, τροποποίησης του Καταστατικού και ανάκλησης μέλους του ΔΣ ή της ΕΕ, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.


Άρθρο 14
Συνεδρίαση – συζήτηση – ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση

 1. Στην έναρξη της συνεδρίασης η συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της Τριμελές Προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δύο (2) Αντιπροέδρους, καθώς και Γραμματέα. Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου, καθήκοντα Προέδρου της συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του ΔΣ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 2. Ο εκλεγμένος πρόεδρος της συνέλευσης ορίζει δύο (2) μέλη ως ψηφοσυλλέκτες για όλες τις ψηφοφορίες. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται, κρατούνται πρακτικά από τον γραμματέα, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, το γραμματέα και τους ψηφολέκτες, όταν υπάρχουν ψηφοφορίες. Προκειμένου για αρχαιρεσίες, τα πρακτικά υπογράφονται και από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
 3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις μόνο για θέματα τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη ή για θέματα τα οποία θα τεθούν και θα εγκριθούν από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών κατά την έναρξη της ΓΣ.
 4. Οι ψηφοφορίες στις ΓΣ διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανάταση των χειρών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια και με την εποπτεία των ψηφολεκτών ή, προκειμένου για αρχαιρεσίες, με την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής.
 5. Μυστική ψηφοφορία γίνεται υποχρεωτικά για εκλογές ΔΣ και ΕΕ. Επίσης, μυστική ψηφοφορία γίνεται για θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και αποβολή μέλους. Η ψηφοφορία πάνω σε άλλα θέματα είναι φανερή.
 6. Μέλη του ΔΣ και της ΕΕ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα απαλλαγής τους από ευθύνες προς την Ένωση.


Άρθρο 15
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

 1. Οι αποφάσεις των ΓΣ λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο προτάσεων που πλειοψήφησαν σχετικώς. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών, εάν επέλθει ισοψηφία, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
 2. Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση της Ένωσης και την τροποποίηση του Καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.
 3. Για τη λήψη απόφασης για την αποβολή μέλους, την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη για συγκεκριμένους σκοπούς, την εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, την ανάκληση των μελών των οργάνων της Διοίκησης και των οποιωνδήποτε αντιπροσώπων της, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Άρθρο 16
Συγκρότηση

 1. Η διοίκηση της Ένωσης ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Το ΔΣ αποτελείται από 11 μέλη που εκλέγονται από τη ΓΣ, μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τις εκλογές. Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ είναι τρία (3) χρόνια.
 3. Τα μέλη του ΔΣ πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 4. Το ΔΣ, αμέσως μετά την εκλογή από τη ΓΣ, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Περισσότερες από μία αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και Ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
 5. Το ΔΣ συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και σε έκτακτες συνεδριάσεις στην έδρα της Ένωσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το ΔΣ μπορεί να ορίσει τακτές ημέρες συνεδριάσεων, οπότε δεν απαιτείται πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τοιχοκολλούνται στα γραφεία της Ένωσης πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Για ειδικούς λόγους το ΔΣ μπορεί να συνέλθει σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση και σε άλλη περιοχή πέραν της έδρας της Ένωσης.
 6. Το ΔΣ συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και τον Γενικό Γραμματέα, όταν το ζητήσουν τα 2/5 τουλάχιστον από τα μέλη του ή η ΕΕ με έγγραφη αίτηση που περιέχει τους λόγους σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα.
 7. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
 8. Οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 9. Σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης ή αδικαιολόγητης αποχής μέλους του ΔΣ από τις εργασίες του, για διάστημα μεγαλύτερο από τους 6 μήνες, το μέλος αναπληρώνεται με σειρά από την κατάσταση των αναπληρωματικών μελών.


Άρθρο 17
Αρμοδιότητες του ΔΣ

 1. Το ΔΣ αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση, τη διαχείριση και την εν γένει λειτουργία της Ένωσης, για την επίτευξη των σκοπών της, μέσα στα πλαίσια του νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της ΓΣ.
 2. Ιδιαίτερα το ΔΣ:
  • Αντιπροσωπεύει την Ένωση στα Δικαστήρια και εξωδίκως.
  • Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες ΓΣ και καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν.
  • Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της ΓΣ και εποπτεύει την εκτέλεση τους.
  • Αποφασίζει την εγγραφή νέων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
  • Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα διοίκησης και λειτουργία της Ένωσης.
  • Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Ένωσης
  • Διορίζει αντιπροσώπους της Ένωσης σε άλλους φορείς.
  • Αποφασίζει για τη σύναψη συνεργασίας με το Δημόσιο και άλλους φορείς.
  • Αποφασίζει για τη δημιουργία Τοπικών Περιφερειακών Επιτροπών.
  • Οριοθετεί τις περιφέρειες των τοπικών επιτροπών, δηλαδή τον αριθμό των Διοικητικών Περιφερειών στις οποίες θα δραστηριοποιείται κάθε Τοπική Περιφερειακή Επιτροπή.
  • Δημιουργεί Εκτελεστικές και Επιστημονικές Επιτροπές, καθορίζει τον σκοπό τους και ορίζει τα μέλη τους.


Άρθρο 18
Εκπροσώπηση – Υπογραφή εγγράφων

 1. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και το ΔΣ. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας δέχονται όλα τα έγγραφα που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στην Ένωση, υπογράφουν δε κάθε έγγραφο αυτής προς τις Δημόσιες Αρχές και προς τρίτους.
 2. Σε περίπτωση κωλύματος, ο πρόεδρος αναπληρώνεται κατά σειρά από τους: (α) Αντιπρόεδρο και (β) οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ.
 3. Τα έγγραφα προς τον ταμία για πληρωμή, είσπραξη ή ανάληψη χρημάτων της Ένωσης από Τράπεζες, Οργανισμούς και λοιπές Υπηρεσίες, υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τους νόμιμους αναπληρωτές του και το Γενικό Γραμματέα.


Άρθρο 19
Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο πρόεδρος του ΔΣ, επιπλέον των ανωτέρω, έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Προωθεί τις αποφάσεις του ΔΣ.
 2. Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΔΣ.
 3. Επιβλέπει την ταμειακή κατάσταση.
 4. Συγκαλεί το ΔΣ μαζί με το Γενικό Γραμματέα, σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.
 5. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις, και
 6. Εκθέτει την κατάσταση της Ένωσης και τη δράση του ΔΣ στη ΓΣ.


Άρθρο 20
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου – Γενικού Γραμματέα

 1. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο του ΔΣ σε όλες του τις αρμοδιότητες, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και γενικά πρόσκαιρης και δικαιολογημένης αδυναμίας να ασκήσει τα καθήκοντά του.
 2. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί και φυλάσσει τα εξής έγγραφα και βιβλία:
  • Κάθε έγγραφο που αποστέλλεται ή κοινοποιείται στην Ένωση, καθώς επίσης και αντίγραφο κάθε εγγράφου το οποίο αποστέλλει ή κοινοποιεί αυτό.
  • Όλα τα βιβλία, όπως αυτά προβλέπονται από τον νόμο.
  • Τη σφραγίδα της Ένωσης και το αρχείο της.
 3. Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα της Ένωσης και γενικά εκτελεί τις εντολές της ΓΣ και του ΔΣ που απευθύνονται σ’ αυτόν.
 4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα και γενικά πρόσκαιρης και δικαιολογημένης αδυναμίας να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.


Άρθρο 21
Ταμίας

Ο Ταμίας ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της ΓΣ και του ΔΣ και ειδικότερα:

 1. Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την εντολή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και του Γενικού Γραμματέα.
 2. Φυλάσσει το περιεχόμενο του ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.
 3. Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του ταμείου και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό.
 4. Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο ΔΣ την ΕΕ και τη ΓΣ, σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ένωσης.
 5. Καταθέτει σε Τράπεζα, κάθε ποσό που υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να κρατάει στο Ταμείο του, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ.
 6. Συνεργάζεται με την ΕΕ, την οποία και διευκολύνει στο έργο της.ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΆρθρο 22
Συγκρότηση της ΕΕ

 1. Η ΕΕ εκλέγεται από τη ΓΣ μεταξύ των μελών της Ένωσης. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής ορίζεται σε τρία (3), η δε διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία του ΔΣ.
 2. Τα μέλη της ΕΕ εκλέγονται μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τις εκλογές.
 3. Τα μέλη της ΕΕ πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 4. Η ΕΕ αναλαμβάνει τα καθήκοντά της αμέσως μετά την εκλογή της και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. Ανακατανομή των αξιωμάτων επιτρέπεται πάντοτε μέχρι τη λήξη της θητείας της.
 5. Η ΕΕ συνέρχεται τουλάχιστον μία (1) φορά στους τέσσερις (4) μήνες στην έδρα της Ένωσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση γίνεται με περιεχόμενο τα θέματα για τα οποία συγκαλείται και γνωστοποιείται στα μέλη της πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει την ΕΕ, δικαιούνται να την συγκαλέσουν δύο (2) μέλη της.
 6. Η ΕΕ μπορεί να συνέλθει και έκτακτα, εάν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της ή από το ΔΣ. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της ΕΕ, πρέπει δε να αναφέρει και τα προς συζήτηση θέματα.
 7. Η ΕΕ βρίσκεται σε απαρτία, εάν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα.
 8. Οι αποφάσεις της ΕΕ παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.
 9. Η παράγραφος 8 του άρθρου 16 του καταστατικού αυτού εφαρμόζεται αναλόγως.


Άρθρο 23
Αρμοδιότητες της ΕΕ

 1. Η ΕΕ ελέγχει την απογραφή και τον ετήσιο ισολογισμό, συντάσσει δε για κάθε οικονομική χρήση έκθεση την οποία θέτει υπόψιν του ΔΣ και υποβάλλει στη ΓΣ πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του ΔΣ και του ισολογισμού.
 2. Οι αρμοδιότητες της ΕΕ ασκούνται από αυτήν συλλογικά, μεμονωμένο δε μέλος της μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα, μετά από ειδική εξουσιοδότησή της.ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


Άρθρο 24
Σκοπός και δραστηριότητες των Τοπικών Περιφερειακών Επιτροπών (ΤΠΕ)

 1. Οι Τοπικές Περιφερειακές Επιτροπές αποτελούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία προέρχονται από μέλη της περιφέρειάς τους, όπως αυτή έχει οριοθετηθεί από το ΔΣ και εκπροσωπούν τα μέλη της Ένωσης στην αντίστοιχη περιφέρεια.
 2. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται από το ΔΣ μέσα στο πλαίσιο του παρόντος Καταστατικού, με σκοπό να επιβλέπουν την υλοποίηση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών της Ένωσης στις περιφέρειές τους.
 3. Οι ΤΠΕ έχουν τριετή θητεία και εκλέγονται με χωριστό ψηφοδέλτιο από τα μέλη της Ένωσης στην αντίστοιχη περιφέρεια, κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της Ένωσης.
 4. Ένα (1) μέλος από κάθε τριμελή επιτροπή δύναται να παρίσταται με δικαίωμα λόγου, και όχι δικαίωμα ψήφου στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του ΔΣ.ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ


Άρθρο 25

 1. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή.
 2. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίου από τη ΓΣ και δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το ΔΣ και την ΕΕ.
 3. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο από το ΔΣ (μητρώο μελών, αποδείξεις πληρωμής συνδρομών, αιτήσεις εγγραφής, αποφάσεις ΔΣ κ.λπ.), για την ενημέρωσή της και την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών της.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει την κατάσταση των μελών που ψήφισαν και που σ’ αυτήν έχουν υπογράψει τα μέλη που ψήφισαν. Κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, το πρακτικό εκλογής που καταχωρείται στο βιβλίο των ΓΣ και ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
 5. Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία.


Άρθρο 26
Εκλογές-Διεξαγωγή ψηφοφορίας

 1. Όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη έχουν το δικαίωμα του “εκλέγεσθαι” για τα όργανα της Ένωσης: Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και Τοπικές Περιφερειακές Επιτροπές. Ειδικά στις Τοπικές Περιφερειακές Επιτροπές έχουν δικαίωμα να εκλέγονται μόνον μέλη που προέρχονται από τις αντίστοιχες περιφέρειες.
 2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στην Εφορευτική Επιτροπή κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
 3. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση και αναρτά το ψηφοδέλτιο και τους υποψήφιους για το ΔΣ, την ΕΕ και τις αντίστοιχες ΤΠΕ.
 4. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία και κάλπη.
 5. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο για το ΔΣ και την ΕΕ και διαφορετικό για κάθε μία Τοπική Περιφερειακή Επιτροπή.
 6. Το κάθε μέλος ψηφοφόρος δικαιούται δια σταυρών να επιλέγει μέχρι επτά (7) υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή και έναν (1) για τις Τοπικές Περιφερειακές Επιτροπές.
 7. Οι εκλογές μπορούν να διαρκέσουν το ανώτερο μία (1) ημέρα.


Άρθρο 27
Πόροι – Οικονομικές ενισχύσεις

Πόροι της Ένωσης είναι:

 1. Οι συνδρομές των μελών της.
 2. Εισφορές των μελών, εκούσιες ή επιβαλλόμενες με απόφαση της ΓΣ, για συγκεκριμένους σκοπούς.
 3. Οι πρόσοδοι από την περιουσία της Ένωσης.
 4. Οι ενισχύσεις και επιδοτήσεις δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.
 5. Έσοδα από κληρονομιές, δωρεές, κληροδοσίες καθώς και από γιορτές ή εκδηλώσεις.
 6. Χορηγίες – Ενισχύσεις.
 7. Έσοδα για την υλοποίηση των προγραμμάτων και υπηρεσιών της, προερχόμενα από τα μέλη της, τα μη μέλη της και οποιονδήποτε άλλο φορέα ενδιαφέρεται για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης.


Άρθρο 28
Τηρούμενα βιβλία

Η Ένωση τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας:

 1. Μητρώο μελών, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των μελών, δηλαδή ονοματεπώνυμο, χρονολογία εγγραφής κ.λπ.
 2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της ΓΣ των μελών.
 3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ.
 4. Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών.
 5. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της ΕΕ.
 6. Βιβλίο περιουσίας.

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των παραπάνω βιβλίων σε ημέρα και ώρα που καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ.


Άρθρο 29
Τροποποίηση του Καταστατικού

 1. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της ΓΣ με φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τα μισά (οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της). Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων στη συνέλευση μελών.
 2. Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν, πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην πρόσκληση για τη σύγκληση της ΓΣ.
 3. Κάθε τροποποίηση καταστατικού ισχύει μόνο μετά την εγγραφή της στο βιβλίο που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας της Ένωσης.


Άρθρο 30
Διάλυση της Ένωσης

Η Ένωση διαλύεται, όταν αυτό ορίζεται από τον νόμο ή με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται σ’ αυτήν τα μισά οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της.
Η Ένωση διαλύεται αυτόματα, εάν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από τριάντα (30).
Η Ένωση μπορεί να διαλυθεί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατόπιν αιτήσεως της Διοίκησής της ή του 1/3 των μελών της:

 1. Αν λόγω της μείωσης του αριθμού των μελών της ή από άλλες αιτίες, δεν είναι δυνατή η ανάδειξη διοίκησης ή γενικά είναι αδύνατη η λειτουργία της σύμφωνα με το Καταστατικό.
 2. Αν λόγω της μακροχρόνιας αδράνειας θεωρηθεί ότι έχουν εγκαταλειφθεί οι σκοποί της Ένωσης.
 3. Η Ένωση, από τη διάλυσή της, τελεί υπό εκκαθάριση, χρέη δε εκκαθαριστών αναλαμβάνει η ΕΕ, η περιουσία της δε περιέρχεται σε φορείς κοινωφελούς χαρακτήρα.


Άρθρο 31

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.


Άρθρο 32

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 32 άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε, αφού εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη ΓΣ των ιδρυτών σήμερα την 1.11.2001, υπογράφεται από τα μέλη, θα τεθεί δε σε ισχύ αφού εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.