Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας στο πλαίσιο του μέτρου 5.1 του Ε.Π. “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006”. έχει αναλάβει την ευθύνη της συγκέντρωσης, καταχώρησης και διαχείρισης των στοιχείων Γενεαλογίας των αγελάδων Ασπρόμαυρης και Ασπροκόκκινης φυλής, που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο τήρησης του γενεαλογικού βιβλίου. Οι χρήσεις αυτές αφορούν μεταξύ άλλων στην έκδοση γενεαλογικών πιστοποιητικών και πιστοποιητικών γαλακτοπαραγωγής, στην εκτίμηση της κληρονομικής αξίας των αγελάδων και των ταύρων, στην έκδοση καταλόγων και λοιπών στατιστικών στοιχείων, Επίσης η ΕΦΧΕ είναι υπεύθυνη για την έκδοση περιοδικών Ενημερωτικών Δελτίων με σκοπό την πληροφόρηση των παραγωγών και την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ

Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας εφαρμόζει στις εκμεταλλεύσεις της το ενιαίο σύστημα αναγνώρισης των αγελάδων, όπως αυτό έχει καθοριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2194/98, τον Κανονισμό (ΕΚ) 1760/2000, υπ’ αριθ. 225801/11.06.2003 Διυπουργική Απόφαση των Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών και Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υπ’ αριθ. 324032/24.12.2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση των ΥΠΑΑΤ, Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών και Υπ. ΠΕΧΩΔΕ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1760/2000, όλα τα βοοειδή των μελών της ΕΦΧΕ που γεννήθηκαν στη χώρα από 1ης Ιανουαρίου 1998 πρέπει υποχρεωτικά να έχουν σε κάθε αυτί από ένα ενώτιο με ένα μοναδικό κωδικό αριθμό αναγνώρισης. Τα βοοειδή προσδιορίζονται σε όλη τους τη ζωή από αυτό το μοναδικό νούμερο. Ο αριθμός αυτός είναι 14ψήφιος και αποτελείται από τον κωδικό της χώρας (EL για την Ελλάδα), τον κωδικό του εκάστοτε νομού (π.χ. 73 για το Νομό Ροδόπης),τον κωδικό εκμετάλλευσης (π.χ. 01106) που είναι μοναδικός για κάθε εκτροφή και τον αριθμό του ζώου (π.χ. 00125).

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδος έχει καταρτίσει και τηρεί Γενεαλογικό Βιβλίο (Herd book) το οποίο προσφέρει στους εκτροφείς αγελάδων γαλακτοπαραγωγής της ασπρόμαυρης και ασπροκόκκινης φυλής τη δυνατότητα να καταγράφονται τα στοιχεία γενεαλογίας και να εκδίδονται γενεαλογικά πιστοποιητικά (pedigree) των ζώων τους.
Κατά την κατάρτιση του Γενεαλογικού Βιβλίου από την ΕΦΧΕ καθορίσθηκαν τα ακόλουθα:

 • Το είδος του γενεαλογικού βιβλίου.
 • Τα γνωρίσματα (standards) της φυλής και οι γενικές διαδικασίες και διατάξεις εγγραφής των ζώων. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα κριτήρια του βαθμού καθαρότητας των ζώων και τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη της καθαρότητας της φυλής.
 • Οι διαδικασίες που θα τηρούνται κατά τη σήμανση και την καταγραφή των ζώων,
 • Τα ελάχιστα στοιχεία που αναγράφονται κατά την έκδοση των γενεαλογικών πιστοποιητικών των ζώων της φυλής,
 • Η ροή των στοιχείων μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων &
 • Οι δυνατότητες και οι διαδικασίες συνένωσης ομοειδών φορέων.

Το Γενεαλογικό Βιβλίο της Ένωσης Φυλής Χολστάιν είναι ανοικτού τύπου. Σε αυτό καταγράφονται όλα τα ζώα της φυλής που βρίσκονται στην ιδιοκτησία των μελών της και των συνεργαζόμενων δικαιούχων του προγράμματος (Άξονας 2, Μέτρο 214 του Υπομέτρου 3, της Δράσης 3.4) που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εγγραφής. Επίσης είναι δυνατόν αν εισέλθουν στο γενεαλογικό βιβλίο ζώα που ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδικασία αναβάθμισης. Τα ζώα αυτά αρχικά καταχωρούνται στο Παράρτημα του γενεαλογικού βιβλίου.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή ενός ζώου στο Γενεαλογικό βιβλίο είναι:

 1. Να έχει γονείς ή προγόνους που να είναι εγγεγραμμένοι σε γενεαλογικό βιβλίο της ίδιας φυλής.
 2. Να έχει αναγνωριστεί κατά τη γέννησή του σύμφωνα με τους κανόνες σήμανσης των βοοειδών.
 3. Η κατηγορία στην οποία ανήκει να καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του γενεαλογικού βιβλίου της ΕΦΧΕ.

Η συμμετοχή στο Γενεαλογικό Βιβλίο της ασπρόμαυρης και ασπροκόκκινης φυλής, έχει επίσημο χαρακτήρα και αποτελεί εγγύηση της γενεαλογίας του ζώου και της ποιότητας των στοιχείων που τη συνοδεύουν. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της κληρονομικής αξίας των ζώων και να δημοσιεύονται σε έντυπα που αναγνωρίζει η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας. Τα έντυπα αυτά αποτελούν πιστοποιητικά καθαροαιμίας.
Η συμμετοχή των παραγωγών – μελών στο Γενεαλογικό Βιβλίο είναι προαιρετική και γίνεται κατόπιν αιτήσεως του παραγωγού. Οι παραγωγοί που είναι εγγεγραμμένοι στο γενεαλογικό βιβλίο πρέπει να συνεργάζονται στην πραγματοποίηση των ελέγχων στο πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας του γενεαλογικού βιβλίου και να πραγματοποιούν τη σήμανση και έγγραφή των ζώων σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφής των βοοειδών.
Η ΕΦΧΕ έχει την ευθύνη της καταχώρησης και διαχείρισης των στοιχείων που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο τήρησης του γενεαλογικού βιβλίου. Οι χρήσεις αυτές αφορούν μεταξύ άλλων στην έκδοση γενεαλογικών πιστοποιητικών και πιστοποιητικών γαλακτοπαραγωγής, στην εκτίμηση της κληρονομικής αξίας των αγελάδων και των ταύρων, καταλόγων και λοιπών στατιστικών στοιχείων. Επίσης η ΕΦΧΕ είναι υπεύθυνη για την έκδοση περιοδικών Ενημερωτικών Δελτίων με σκοπό την πληροφόρηση των παραγωγών και την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ

Η συλλογή των Στοιχείων Γενεαλογίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς που ορίζονται από τη Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου των Αποδόσεων των Ζώων (ICAR). Η συλλογή των Στοιχείων Γενεαλογίας των ζώων γίνεται από το Μητρώο της Εκμετάλλευσης που τηρούν οι κτηνοτρόφοι με επιτόπιους ελέγχους από ελεγκτές γενεαλογίας.
Οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα ζώα που είναι εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΦΧΕ είναι οι ακόλουθες:

 1. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη/διαχειριστή/εκτροφέα της μονάδας που ανήκει το ζώο
 2. Αριθμός αναγνώρισης του ζώου
 3. Όνομα ζώου
 4. Ημερομηνία γέννησης
 5. Χρωματισμός του ζώου
 6. Αριθμός αναγνώρισης πατέρα
 7. Αριθμός αναγνώρισης και αποδόσεις μητέρας
 8. Αριθμός αναγνώρισης γονέων του πατέρα και αποδόσεις της γιαγιάς από την πλευρά του πατέρα
 9. Αριθμός αναγνώρισης γονέων της μητέρας και αποδόσεις της γιαγιάς από την πλευρά της μητέρας

Για την εγγραφή στο γενεαλογικό βιβλίο των μόσχων που γεννήθηκαν στη μονάδα ενός εγγεγραμμένου παραγωγού είναι υποχρεωτική η καταχώρηση των στοιχείων των τοκετών τους και των σπερματεγχύσεων ή των μεταμοσχεύσεων εμβρύων καθώς και των στοιχείων που αφορούν στις φυσικές οχείες. Ο εγγεγραμμένος παραγωγός είναι υποχρεωμένος να παραδίδει για καταχώρηση τα στοιχεία της τεχνητής σπερματέγχυσης, της μεταμόσχευσης εμβρύου ή της φυσικής οχείας, σύμφωνα με τον τρόπο που υποδεικνύει η ΕΦΧΕ. Η αναφορά της γέννησης των μόσχων (αναγγελία τοκετού) πρέπει να λαμβάνει χώρα μέσα σε τρία 24ωρα από τη γέννηση του ζώου ή το αργότερο μέχρι την επόμενη γαλακτομέτρηση που θα πραγματοποιήσει ο ελεγκτής της ΕΦΧΕ.
Το γενεαλογικό βιβλίο της ΕΦΧΕ περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες και δύο (2) παραρτήματα. Το κάθε ζώο που είναι εγγεγραμμένο στο Γενεαλογικό Βιβλίο της ασπρόμαυρης και ασπροκόκκινης φυλής κατατάσσεται στις διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το ποσοστό αίματος της φυλής και την κατηγορία των γονέων του.
Οι πέντε κατηγορίες στις οποίες καταχωρούνται τα ζώα στο γενεαλογικό βιβλίο είναι:
Α1, με ποσοστό αίματος ίσο ή ανώτερο του 96,875%
Α2, με ποσοστό αίματος ίσο ή ανώτερο του 93,750%
Β, με ποσοστό αίματος ίσο ή ανώτερο του 87,500%
Γ, με ποσοστό αίματος ίσο ή ανώτερο του 96,875%
Δ, με ποσοστό αίματος μικρότερο του 75,000%

Στα δύο παραρτήματα καταχωρούνται ζώα είτε με χαμηλό ποσοστό αίματος ή ελλιπή – αμφίβολα στοιχεία (Παράρτημα Α – Κατηγορία Χ), είτε οι γονείς ζώων και τα ίδια τα ζώα του γενεαλογικού βιβλίου που είναι καταχωρημένοι σε άλλα γενεαλογικά βιβλία (Παράρτημα Β).

Το Γενεαλογικό Βιβλίο της ΕΦΧΕ περιέχει τρείς διαφορετικούς τρόπους εγγραφής και ταξινόμησης των ζώων.

Αναλυτικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (ΚΘ)ΓΟΝΕΙΣ (του ατόμου που κρίνεται για εγγραφή)ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΤΕΡΑΣΜΗΤΕΡΑΑΤΟΜΟ
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΑ1 ΚΘ >= 96,875%Τ.Σ. ΑΠΟΓΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗΑ1, Α2α.Ημερομηνία Γέννησης Ζώου
β.Καταγραφή του ζώου μέχρι 120 μέρες μετά τη γέννηση του γ.Ποσοστά αίματος της φυλής
δ.Διαχειριστής
ε.Εθνικός Κωδικός Ζώου στ.Χρωματισμός Ζώου
A2 ΚΘ >= 93,75%Τ.Σ. ΑΠΟΓΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗΒα.Ημερομηνία Γέννησης Ζώου
β.Καταγραφή του ζώου μέχρι 120 μέρες μετά τη γέννηση του γ.Ποσοστά αίματος της φυλής
δ.Διαχειριστής
ε.Εθνικός Κωδικός Ζώου στ.Χρωματισμός Ζώου
Β ΚΘ >= 87,5%Τ.Σ. ΑΠΟΓΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗΓα.Ημερομηνία Γέννησης Ζώου
β.Καταγραφή του ζώου μέχρι 120 μέρες μετά τη γέννηση του γ.Ποσοστά αίματος της φυλής
δ.Διαχειριστής
ε.Εθνικός Κωδικός Ζώου στ.Χρωματισμός Ζώου
Φ.Ο. (Γ.Β. - Α1, Α2)Α1, Α2, Βα.Ημερομηνία Γέννησης Ζώου
β.Καταγραφή του ζώου μέχρι 120 μέρες μετά τη γέννηση του γ.Ποσοστά αίματος της φυλής
δ.Διαχειριστής
ε.Εθνικός Κωδικός Ζώου στ.Χρωματισμός Ζώου
Γ ΚΘ >= 75,00%Τ.Σ. ΑΠΟΓΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗΧα.Ημερομηνία Γέννησης Ζώου
β.Καταγραφή του ζώου μέχρι 120 μέρες μετά τη γέννηση του γ.Ποσοστά αίματος της φυλής
δ.Διαχειριστής
ε.Εθνικός Κωδικός Ζώου στ.Χρωματισμός Ζώου
Φ.Ο. (Γ.Β. - Α1, Α2, Β)Γα.Ημερομηνία Γέννησης Ζώου
β.Καταγραφή του ζώου μέχρι 120 μέρες μετά τη γέννηση του γ.Ποσοστά αίματος της φυλής
δ.Διαχειριστής
ε.Εθνικός Κωδικός Ζώου στ.Χρωματισμός Ζώου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΥ)Χ ΚΘ < 75% ή ελλιπή αμφίβολα στοιχεία των άλλων κατηγοριώνΤ.Σ.(ΚΟΙΝΗ)Α1,Α2,Β,Γ,Χα.Ημερομηνία Γέννησης Ζώοου
Φ.Ο. - (ΓΒ-Γ)ε.Εθνικό Κωδικός Ζώου
Τ.Σ.(ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)ΑΓΝΩΣΤΟα.Ημερομηνία Γέννησης Ζώοου
ε.Εθνικό Κωδικός Ζώου
Φ.Ο.(ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)ΑΓΝΩΣΤΟ,Χα.Ημερομηνία Γέννησης Ζώοου
ε.Εθνικό Κωδικός Ζώου
ΧΧα.Ημερομηνία Γέννησης Ζώοου
ε.Εθνικό Κωδικός Ζώου
ΑΓΝΩΣΤΟΑΓΝΩΣΤΟ,Χα.Ημερομηνία Γέννησης Ζώοου
ε.Εθνικό Κωδικός Ζώου
Τ.Σ./Φ.Ο.(ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)Δ<= 50% (ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΜΕ ΑΛΛΗ ΦΥΛΗ)α.Ημερομηνία Γέννησης Ζώοου
ε.Εθνικό Κωδικός Ζώου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΖΩΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ)Το ζώο καταχωρείται εδώ αλλά ο/οι απόγονοι ανήκουν στην κατηγορία Α1 του Γ.Β.--- Για θυληκά ζώα ΚΘ >= 75%
- Για αρσενικά ζώα ΑΠΟΓΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ
α.Ημερομηνία Γέννησης Ζώου
ε.Εθνικός Κωδικός Ζώου
στ.Χώρα Προέλευσης

1η Κατηγορία εγγραφής και ταξινόμησης
Αφορά αρσενικά ζώα και συγκεκριμένα ταύρους τεχνητής σπερματέγχυσης και αποδειγμένα απογονικά ελεγμένους (sires P(rogeny).T(ested). and A(rtificial).I(nsemination).) τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται ως πρόγονοι και κατατάσσονται στην κατηγορία Α1 του Βιβλίου. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής τους πλέον των παραπάνω είναι α. Ημερομηνία Γέννησης Ζώου β. Εθνικός Κωδικός Ζώου και γ. γενεαλογικό βιβλίο προέλευσης.

2η Κατηγορία εγγραφής και ταξινόμησης
Αφορά ζώα αρσενικά η θηλυκά άλλων γενεαλογικών βιβλίων..Για τα ζώα αυτά οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής τους είναι: α) καθαρότητα αίματος >= 75% β) Ημερομηνία Γέννησης Ζώου γ) Εθνικός Κωδικός Ζώου και δ) το γενεαλογικό βιβλίο προέλευσης.

3η Κατηγορία εγγραφής και Ταξινόμησης
Αφορά όλα τα υπόλοιπα ζώα για τα οποία ισχύουν οι κανόνες κατάταξης σύμφωνα με την κατηγορία των γονέων τους και το ποσοστό αίματος της φυλής.
Τα ζώα καταχωρούνται στο Γενεαλογικό Βιβλίο της ασπρόμαυρης και ασπροκόκκινης φυλής, έχει επίσημο χαρακτήρα και αποτελεί εγγύηση της γενεαλογίας του ζώου και της ποιότητας των στοιχείων που τη συνοδεύουν. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της κληρονομικής αξίας των ζώων και να δημοσιεύονται σε έντυπα που αναγνωρίζει η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας ως Επίσημος Φορέας Κατάρτισης και Τήρησης του Γενεαλογικού Βιβλίου των Αγελάδων Ασπρόμαυρης και Ασπροκόκκινης Φυλής, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες διαδικασίες που διεξάγονται με τον έλεγχο και τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. Τα έντυπα αυτά (Γενεαλογικά πιστοποιητικά ή pedigree και καρτέλα του ζώου) αποτελούν πιστοποιητικά καθαροαιμίας.
Το πλαίσιο, δηλαδή οι ελάχιστες απαιτήσεις και οι διαδικασίες που εφαρμόζει η ΕΦΧΕ για την ορθή κατάρτιση και τήρηση του γενεαλογικού βιβλίου της φυλής περιλαμβάνει:

 • τα αποδεκτά είδη γενεαλογικών βιβλίων,
 • τις διαδικασίες που θα τηρούνται κατά τη σήμανση και την καταγραφή των ζώων,
 • τα γνωρίσματα (standards) της φυλής και τις γενικές διαδικασίες και διατάξεις εγγραφής των ζώων, όπου περιλαμβάνονται τα κριτήρια του βαθμού καθαρότητας των ζώων και τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη της καθαρότητας της φυλής,
 • τα ελάχιστα στοιχεία που αναγράφονται κατά την έκδοση των γενεαλογικών πιστοποιητικών των ζώων της φυλής,
 • τη ροή των στοιχείων μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων &
 • τις δυνατότητες και τις διαδικασίες συνένωσης ομοειδών φορέων,

Οι ως άνω διαδικασίες διεξάγονται απαραιτήτως με την επίβλεψη και σε απόλυτη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.