Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ) με έδρα το 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, τηλ. 23940-73286/20269 (θέση Δερβένι – Τ.Κ. 57200 – ΤΘ 4), προκηρύσσει την πλήρωση τριαντατριών (33) θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής που εφαρμόζει στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.324132/8-9-08 ΚΥΑ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1900/17-9-08). Ο αριθμός των ατόμων, οι ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:


Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, τρεις (3) θέσεις

 • Πτυχίο Γεωπονίας με κατεύθυνση τη ζωική παραγωγή (Α.Ε.Ι.)
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή σε θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή
 • Επιθυμητή η κτήση διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Πτυχίο αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Δίπλωμα οδήγησης


Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, πέντε (5) θέσεις

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής (Τ.Ε.Ι.)
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή σε θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή
 • Επιθυμητή η κτήση διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Δίπλωμα οδήγησης


Ελεγκτές για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων, δεκατρείς (13) θέσεις

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή θέσεων σχετικών με τη ζωική παραγωγή
 • Δίπλωμα οδήγησης


Χειριστές Η/Υ, εννέα (9) θέσεις

 • Τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου
 • Επιθυμητός τίτλος σπουδών πληροφορικής (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.)
 • Πτυχίο γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας


Λογιστής, μία (1) θέση

 • Πτυχίο (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) Λογιστικής
 • Επιθυμητή η κτήση διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Επιθυμητή η εμπειρία


Διοικητικός, μία (1) θέση

 • Τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου
 • Επιθυμητός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ειδικότητας σχετικής με τη θέση
 • Επιθυμητή η κτήση διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Πτυχίο αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε ανάλογη θέση


Ηλεκτρονικός – Μηχανικός Η/Υ

 • Πτυχίο Ηλεκτρονικού – Μηχανικού Η/Υ (Τ.Ε.Ι.) ή συναφούς ειδικότητας
 • Επιθυμητή η κτήση διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Πτυχίο αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή η εμπειρία

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης τριών (3) ακόμη εξαμήνων. Η κατανομή των θέσεων εργασίας εκτός νομού Θεσσαλονίκης των Γεωτεχνικών, των Ελεγκτών και των Χειριστών Η/Υ θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία σε προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως. Η τελική επιλογή θα γίνει μετά από συνέντευξη των υποψηφίων.

Η ΕΦΧΕ διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος που εφαρμόζει, να μην προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη όλων των θέσεων του προσωπικού της προκήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ