Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (Ε.Φ.Χ.Ε.) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της προγράμματος πραγματοποιεί από το 2003 τον έλεγχο των αποδόσεων των αγελάδων ως προς την ποσότητα, τα συστατικά και ως προς τον αριθμό των σωματικών κυττάρων Ο έλεγχος πραγματοποιείται ατομικά σε όλες τις αγελάδες της μονάδας καθώς και σε δείγματα της παγολεκάνης, σύμφωνα με τον κανονισμό της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου των Αποδόσεων των Ζώων (ICAR).

Οι ελεγκτές γαλακτοπαραγωγής της Ε.Φ.Χ.Ε. επισκέπτονται τις μονάδες των μελών της μία φορά κάθε μήνα και συνολικά 11 φορές σε ετήσια βάση μετρούν την ημερήσια παραγωγή γάλακτος κάθε ζώου και καταγράφουν όλες τις μεταβολές στην αγέλη (τοκετοί, απομακρύνσεις κλπ.) καθώς και τα στοιχεία των οχειών των ζώων. Ταυτόχρονα παίρνουν από όλα τα ζώα σε γαλακτοπαραγωγή ατομικό δείγμα για την ανάλυση των συστατικών του γάλακτος καθώς και δείγμα της παγολεκάνης για τη συνολική εκτίμηση της μονάδας.

Τα στοιχεία αυτά ελέγχονται για την πληρότητα και εγκυρότητά τους από την Γεωτεχνική Υπηρεσία της Ε.Φ.Χ.Ε. και τα δείγματα στέλνονται στο εργαστήριο για ανάλυση. Η καταχώρηση των στοιχείων και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και εφαρμογές βάσεων δεδομένων που η Ε.Φ.Χ.Ε. λειτουργεί σε συνεργασία με αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού.

Τα αποτελέσματα που παρέχουν τακτική πληροφόρηση για τις ατομικές αποδόσεις των αγελάδων του, στέλνονται στους παραγωγούς που τα χρησιμοποιούν στη διαχείριση των μονάδων και στην επιλογή των ζώων τους ώστε να παράγουν ποιοτικό γάλα με το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα.


Στοιχεία Ελέγχου Αποδόσεων Αγελάδων

Ο έλεγχος των αποδόσεων των αγελάδων αποσκοπεί να γνωρίζει ο κτηνοτρόφος την παραγωγική ικανότητα των ζώων του, για να μπορεί να απομακρύνει τα ακατάλληλα ζώα, να προγραμματίσει τις συζεύξεις τους και να βελτιώσει τη διατροφή τους. Ο έλεγχος αφορά κυρίως στον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο της γαλακτοπαραγωγής και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της επίσημης παραλλαγής της μεθόδου Α΄, όπως καθορίζονται από τη Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου των Αποδόσεων των Γαλακτοπαραγωγών Ζώων. Το Τμήμα Μηχανογράφισης της ΕΦΧΕ υποστηρίζει ην επεξεργασία και τη διερεύνηση των στοιχείων των αποδόσεων των ελεγχομένων αγελάδων, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΦΧΕ.

Η διαχείριση της αναπαραγωγής απαιτεί μεγάλη προσοχή σε μία εκτροφή, γιατί αυτή επηρεάζει σημαντικά την παραγωγική ζωή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Είναι σημαντικό να διαπιστώνονται έγκαιρα προβλήματα που σχετίζονται με την αναπαραγωγική λειτουργία του ζώου με την παρακολούθηση των στοιχείων που αφορούν στο μεσοδιάστημα τοκετών, το διάστημα μεταξύ τοκετού και πρώτης οχείας, το διάστημα μεταξύ οχειών, τον αριθμό των οχειών ανα σύλληψη και τα ποσοστά μη επιστροφής.

Η γενική κατάσταση στις αγελαδοτροφικές μονάδες είναι αντίστοιχη με την κατάσταση που παρουσιάζεται στις χώρες της ΕΕ όπου παρατηρείται σταδιακή αύξηση του μεσοδιαστήματος τοκετών και των ποσοστών μη επιστροφής καθώς και επιμήκυνση του διαστήματος μέχρι την πρώτη οχεία μετά τον τοκετό. Με τη παρακολούθηση των στοιχείων που συλλέγονται από τις μονάδες επιδιώκεται η μείωση της εμφάνισης προβλημάτων που συνδέονται με την σπερματέγχυση και τον τοκετό και η βελτιστοποίηση της αναπαραγωγικής διαχείρισης ώστε να μειωθεί ο αριθμός σπερματεγχύσεων ανά σύλληψη και τα μεσοδιαστήματα τοκετών.

Υπηρεσίες – Ανάλυση Συστατικών Γάλακτος

Η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (Ε.Φ.Χ.Ε.) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της προγράμματος, παράλληλα με τη μέτρηση της γαλακτοπαραγωγής, εφαρμόζει πρόγραμμα μηνιαίων ατομικών δειγματοληψιών και δειγματοληψία στην παγολεκάνη, για την ανάλυση των συστατικών του γάλακτος. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παραγωγό αναλυτικά για κάθε ζώο και συνολικά για την μονάδα στα ειδικά έντυπα της Ε.Φ.ΧΕ.

Τα συστατικά του γάλακτος της παγολεκάνης δίνουν μια γενική εικόνα της ποιότητας του γάλακτος της μονάδας, αλλά οι ατομικές μετρήσεις είναι το απαραίτητο εργαλείο του σύγχρονου αγελαδοτρόφου στην καταπολέμηση των υποκλινικών και κλινικών μαστίτιδων, στη διαπίστωση της θρεπτικής και υγιεινής κατάστασης των ζώων του και στη σύνθεση ισόρροπων σιτηρεσίων με στόχο την παραγωγή γάλακτος υψηλής ποιότητας.

Οι ατομικές μετρήσεις δηλαδή οι μετρήσεις ων συστατικών του γάλακτος κάθε αγελάδας είναι το απαραίτητο εργαλείο του σύγχρονου αγελαδοτρόφου στη διαχείριση της μονάδας του. Η ανάλυση του δείγματος της παγολεκάνης είναι ένας καλός δείκτης για την κατάσταση της αγέλης, ωστόσο δεν βοηθά στον εντοπισμό των προβληματικών αγελάδων και των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και στη λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Στο εργαστήριο προσδιορίζονται τα ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά: λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη, ουρία, ελεύθερα λίπους στερεά συστατικά και σωματικά κύτταρα. Τα αποτελέσματα χρησιμεύουν στην καταπολέμηση των υποκλινικών και κλινικών μαστίτιδων, στη διαπίστωση της θρεπτικής και υγιεινής κατάστασης των ζώων του και στη σύνθεση ισόρροπων σιτηρεσίων με στόχο την παραγωγή γάλακτος υψηλής ποιότητας.