Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ένωσης Φυλής Χολστάϊν Ελλάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

 • Οργάνωση και τήρηση του Γενεαλογικού Βιβλίου (Herd book) της φυλής Χολστάϊν και έκδοση γενεαλογικών πιστοποιητικών (Pedigrees).
 • Εφαρμογή και έλεγχος της σήμανσης και ιδιοκτησίας των ζώων.
 • Εργαστηριακός έλεγχος της γενεαλογίας (parentage control) και μειονεκτικών χαρακτηριστικών.
 • Εκτίμηση μορφολογικών χαρακτηριστικών με το γραμμικό σύστημα περιγραφής και κατάταξη των ζώων αναπαραγωγής σε κλάσεις.
 • Έλεγχος των αποδόσεων (γαλακτοπαραγωγής – συστατικών γάλακτος – αμελκτικότητας – μαστίτιδας).
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος γενετικής βελτίωσης, καθορισμός των βελτιωτικών στόχων, εκτίμηση κληρονομικών αξιών των ζώων αναπαραγωγής.
 • Η παροχή τεχνικών συμβουλών και η βελτίωση της τεχνικής (επιλογή, αναπαραγωγή) και οικονομικής διαχείρισης των αγελαδοτροφικών μονάδων.
 • Προώθηση με κάθε τρόπο της κατάρτισης των εκτροφέων της φυλής.
 • Προώθηση της εμπορίας ζώων αναπαραγωγής υψηλής γενετικής αξίας. Οργάνωση εκθέσεων και δημοπρασιών ζώων αναπαραγωγής.
 • Προώθηση των δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και το εξωτερικό.
 • Συνεργασία με άλλες οργανώσεις και αρμόδιους φορείς. Ενημέρωση των καταναλωτών.
 • Συνεργασία για την προώθηση της έρευνας σε τομείς που αφορούν στον κλάδο της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας.
 • Δημοσιεύσεις – Έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου.
 • Οι υπηρεσίες της Ένωσης είναι συμβατές με τους όρους και τις απαιτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.