08/10/2010: Δημοσίευμα της εφημερίδας «Αγροτική έκφραση»: Οι 17 «πληγές» της βοοτροφίας στην Ελλάδα

Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες (φτωχοί και ξηροθερμικοί βοσκότοποι για την κρεοπαραγωγό βοοτροφία) και οι αδυναμίες της φυτικής παραγωγής, όπως ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος και η μονοκαλλιέργεια. Τα παραπάνω συνέβαλαν στην έλλειψη ζωοτροφών και στη μη σύνδεση ζωικής και φυτικής παραγωγής. Η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των βοσκοτόπων Η διάθεση αρδευόμενων εκτάσεων για ισχυρά επιδοτούμενες καλλιέργειες…

Διαβάστε Περισσότερα