08/10/2010: Δημοσίευμα της εφημερίδας “Αγροτική έκφραση”: Οι 17 “πληγές” της βοοτροφίας στην Ελλάδα

Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες (φτωχοί και ξηροθερμικοί βοσκότοποι για την κρεοπαραγωγό βοοτροφία) και οι αδυναμίες της φυτικής παραγωγής, όπως ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος και η μονοκαλλιέργεια. Τα παραπάνω συνέβαλαν στην έλλειψη ζωοτροφών και στη μη σύνδεση ζωικής και φυτικής παραγωγής. ΑΠΟΣΕΡΚΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Αγροτική έκφραση αριθμός φύλλου 415

Διαβάστε Περισσότερα