Παρασκευή, 27/10/2023

Η ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΦΧΕ), με έδρα το 1ο χλμ. Λαγυνών – Λαγκαδά (Τ.Θ. 4), τηλ. 23940-20269/73286, προκηρύσσει την πλήρωση δεκαοκτώ (18) θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών των Ενεργειών της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (KYA 481/66703/09-06-2016, ΦΕΚ 1994/01-07-2016 Τεύχος Β), έτσι όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 1172/319298/25.10.2023 απόφαση του ΥπΑΑT. Ο αριθμός των ατόμων, οι ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, μία (1) θέση

 • Πτυχίο Γεωπονίας με κατεύθυνση τη ζωική παραγωγή (Α.Ε.Ι.)
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή σε θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή
 • Επιθυμητή η κτήση διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Πτυχίο αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Δίπλωμα οδήγησης

Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, τρείς (3) θέσεις

 • Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής (Τ.Ε.Ι.)
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή σε θέσεις σχετικές με τη ζωική παραγωγή
 • Επιθυμητή η κτήση διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Πτυχίο αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Δίπλωμα οδήγησης

Ελεγκτές για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων, οκτώ (8) θέσεις (δύο (2) θέσεις για την περιοχή Θράκης, μία (1) θέση για την περιοχή Σερρών, μία (1) θέση για την περιοχή Θεσσαλίας και τέσσερις (4) θέσεις για την περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας πλην Σερρών)

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή θέσεων σχετικών με τη ζωική παραγωγή
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Χειριστές Η/Υ,  τρείς (3) θέσεις

 • Τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου
 • Επιθυμητός τίτλος σπουδών πληροφορικής (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.)
 • Πτυχίο γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας

Λογιστής, μία (1) θέση

 • Πτυχίο (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) Λογιστικής
 • Επιθυμητή η κτήση διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Πτυχίο ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή η εμπειρία

Ηλεκτρονικός – Μηχανικός Η/Υ, μία (1) θέση

 • Πτυχίο Ηλεκτρονικού – Μηχανικού Η/Υ (Τ.Ε.Ι.) ή συναφούς ειδικότητας
 • Επιθυμητή η κτήση διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Πτυχίο αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή η εμπειρία

Τεχνικός Σύμβουλος, μία (1) θέση

 • Διδακτορικό ή Master στη Γενετική Βελτίωση ή στη Ζωοτέχνια ή στη Ζωική Παραγωγή γενικότερα
 • Εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης γενετικών ζωικών πόρων

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης. Η κατανομή των θέσεων εργασίας εκτός νομού Θεσσαλονίκης των Γεωτεχνικών, των Ελεγκτών και των Χειριστών Η/Υ θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 ημερολογιακές ημέρες και μέχρι τις 18.00 για την τελευταία ημέρα, και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να παραλάβουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την πλήρωση των θέσεων από τον διαδικτυακό τόπο της ΕΦΧΕ (www.holstein.gr) ή να ζητήσουν να τους αποσταλεί μέσω e-mail. Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων θα αποστέλλονται με e-mail (info@holstein.gr) ή ταχυδρομικά (ΕΦΧΕ – 1ο χλμ Λαγυνών – Λαγκαδά – Τ.Κ. 57200 – Τ.Θ. 4).

Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων η

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18.00.

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39) και με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία σε προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, καθώς και σε όσους κριθεί αναγκαίο θα γίνει συνέντευξη. Η απόφαση πρόσληψης θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Χ.Ε., βάση των ανωτέρων που αναφέραμε. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως.

Η ΕΦΧΕ διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος που εφαρμόζει, να μην προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη όλων των θέσεων του προσωπικού της προκήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

One Thought to “ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΦΧΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ”

 1. […] clindamicina es penicilina[…]

  clindamicina es penicilina

Comments are closed.